На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към август 2018 г. да бъде положително в размер на 2468,3 млн. лв. (2,4 на сто от прогнозния БВП). Това съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към август 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 25 973,3 млн. лв. (68,0 на сто от годишния разчет), като спрямо август 2017 г. се отбелязва ръст от 2688,5 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2398,1 млн. лв. (10,8 на сто). Увеличение се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 290,4 млн. Лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2018 г. са в размер на 23 505,0 млн. лв., което е 59,8 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 21 133,4 млн. лева. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август от централния бюджет, възлиза на 738,2 млн. лв.