Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2021 г., съобщиха от Министерския съвет.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2021 г. е положително в размер на 118,2 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП, при заложен дефицит в ЗДБРБ за 2021 г. от 3,9 %) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 382,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 264,2 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията

по КФП към юни 2021 г. са в размер на 24,759 млрд. лева. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията към юни 2021 г. нарастват с 3,3 млрд. лв. (15,5 %). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3,6 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева, отбелязват от МС.

При съпоставката в частта на неданъчните приходи и приходите от ДДС следва да се има предвид, че през месец април 2021 г. постъпиха приходи с еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 19,246 млрд. лева. Приходите от преки данъци са в размер на 3,677 млрд. лева. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 8,892 млрд. лв., като приходите от ДДС са в размер на 6,135 млрд. лв., от акцизи възлизат на 2,611 млрд. лв., а тези от мита са в размер на 121,6 млн. лева. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 803,8 млн. лева.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5,872 млрд. лева. Неданъчните приходи са в размер на 4 262,8 млн. лв., което е 64,6 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Разходите по КФП

(вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2021 г. възлизат на 24,640 млрд. лева. За сравнение разходите по КФП към юни 2020 г. бяха в размер на 19,821 млрд. лева.

"Значителният ръст на разходите през първото полугодие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юни 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година", отбелязват още от МС.

Нелихвените разходи са в размер на 23,479 млрд. лева. Текущите нелихвени разходи са в размер на 21,691 млрд. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,773 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 15,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 364,3 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 796,9 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни 2021 г. е 9,3 млрд. лв., в т.ч. 8,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Актуализация

На база на параметрите по изпълнението на приходите и разходите към полугодието и в контекста на нарастващите рискове за нова вълна на пандемията правителството изготви и внесе за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г.

Важно е да се отбележи, че направеното предложение с разчетите към законопроекта е за увеличение на разходите по КФП с около 1,8 млрд. лв., което означава, че бюджетното салдо по КФП се подобрява от дефицит в размер на 3,9 % от прогнозния БВП в разчетите към първоначалния ЗДБРБ за 2021 г., на дефицит в размер на 3,6 % от прогнозния БВП в разчетите към предложената актуализация.