Служебното правителство одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2021 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Актуализацията на бюджета произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта "Делта" на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението, разясняват от Министерския съвет.

Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част.

Очакванията са приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със ЗДБРБ за 2021 г. с около 1,3 млрд. лева.

Приходите по бюджетите на социалноосигурителните фондове, също се очаква да бъдат по-високи с над 0,3 млрд. лева.

Също така положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма ще окажат и очакваните по-високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%. Очакванията са, че тези приходи ще бъдат получени през декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите с около 0,4 млрд. лева.

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства са предвидени 1,2 млрд. лева. Сумата е обособена в резерва за непредвидени или неотложни разходи.

Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2021 година, отбелязват от МС. Необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103,5 млн. лева.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на трансферите по държавния бюджет в общ размер на 152,7 млн. лева. 

На база на предложените промени в приходите, разходите, трансферите и вноската на България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141,3 млн. лв. спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5,625 млрд. лв. (4,4 % от прогнозния БВП).

Въпреки това не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. 

"Направените предложения за законодателни промени търсят баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране", заявяват още от Министерския съвет.