Да се приспадат по 6000 лева от данъчната основа за всяко ненавършило пълнолетие дете. Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен в парламента от БСП.

Левицата предлага нова редакция на ал. 1 на чл. 22в. от закона: (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи (следва предложението) по 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете.

Съгласно сега действащия закон данъчното облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни е 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете; 400  лв. - при две деца; 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

 

В законопроекта си БСП предлага да отпадне ограничението за данъчни облекчения - до три деца, като по този начин се даде право и на многодетни семейства да ползват данъчни преференции. 

С тези промени на практика родителите с едно дете ще имат право на преференция до 600 лева, тези с две деца до 1200 лева, с три - до 1800 лева и т.н., предлагат вносителите.

В законопроекта е записано още и предложението месечната данъчна основа да бъде намалена с 500 лева за всяко дете.

Предлага се такива облекчения да се ползват не само на годишна база, но и на месечна.

"Предлага се мярка срещу демографската криза, като в същото време се обръща и моделът - от стимулиране чрез социални помощи, към стимулиране с данъчни преференции", пише в мотивите към законопроекта.