УниКредит Булбанк - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

 

 

Стандартен Срочен депозит


Сметка за съхранение на парични средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент.

Депозитът се захранва само безкасово чрез превод на средства от разплащателна сметка на титуляря, открита в банката.

Има изискуем минимум за размера на депозита, който зависи от валутата и се определя в Лихвения бюлетин.Предимства

 • Най-безрисковият начин за съхранение на средствата сравнен с други видове финансови инструменти.
 • Депозитите се приемат за обезпечение по кредитни сделки и търговски ангажименти - търгове, гаранции и документарни плащания.

Разпореждане със средствата

По време на срока на депозита:


 • Не се допуска довнасяне на суми.
 • Не се допускат касови тегления.
 • При закриване на депозита средствата се превеждат по разплащателната ви сметка.
 • Когато падежът на депозита е неработен ден, можете да се разпореждате със средствата по депозита на следващия работен ден.
 • На падежа или датата на предсрочното теглене дължимата към момента лихва се изплаща по депозитната ви сметка или се превежда по друга ваша сметка съгласно посоченото в искането за откриване на депозит.
 • Можете да се разпореждате на падежа изцяло или частично със сумата, само като наредите превод на средствата към своя разплащателна сметка, открита и водена в банката

В случай че нарушите условията на срочния депозит преди изтичане на срока, за който е бил открит, банката начислява лихвен процент като за разплащателна сметка за периода на престояване на средствата по депозита.

За кого е предназначен?

Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които:


 • Разполагат със свободни средства за срока на депозита.
 • Желаят да получат финансиране срещу парично обезпечение.

Гарантирани суми

Депозитните сметки са гарантирани при условията и до размера, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките с изключение на:


 • Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка
 • Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; застрахователните и презастрахователните дружества; пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване
 • Инвестиционните посредници; колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и дружествата със специална инвестиционна цел
 • Бюджетни организации по § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането
 • Суми по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лева.
Виж Лихвен бюлетин

Oще услуги на банката

Контакти

УниКредит Булбанк АД, София

Зелена линия 0700 1 84 84 (на цената на един градски разговор за абонати на БТК)

Централа:
пл. "Света Неделя" № 7
1000 София

факс. 02/988 4636
SWIFT: UNCRBGSF
www.unicreditbulbank.bg
Информация за банковите услуги, които се предоставят на физически лица
retail@unicreditgroup.bg

Банкови услуги за корпоративни клиенти, малки и средни предприятия
corporate@unicreditgroup.bg