17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

Стандартен кредит за оборотни средства
Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя. Кредитът е с предварително определени предназначение и погасителен план.

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението на кредита
 • Възможност за многократно продължаване на срока на договора за кредит Предоставя се след анализ на кредитния риск.

За какво може да се използва?

 • Общо предназначение  
 • Финансиране на договор 

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Срок и погасяване

Усвояването може да стане еднократноили на траншове. Погасителният план и срокът отразяват оперативния цикъл на клиента. Стандартният максимален срок е 12 месеца, но в зависимост от оперативния цикъл, може да се определят максимум 18 месеца. 

Източник за издължаване на кредита за оборотни средства са паричните потоци, генерирани от основната дейност на дружеството.

Стандартен инвестиционен кредит


Дългосрочен кредит с фиксиран срок и размер за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности.

Използва се за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти или строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита.
 

Предимства

 • Възможност за финансиране на инвестиционни корпоративни проекти.

 • Възможност за планиране на разходите по обслужване на кредита.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на инвестиционен проект

Изисквания

Изисквания за отпускане на кредита

Тъй като кредитът представлява форма на целево финансиране, е необходимо да предоставите разходооправдателни документи.

За инвестиционни кредити (над 500 000 лева) се изисква да представите бизнес план и финансова прогноза (счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите) за срока на кредита, заедно с разяснения за бизнес целите и предположенията, на които се базира финансовата прогноза.

Изискване за собствено участие

Банката изисква от кредитоискателя да участва със собствени средства до определен процент – минимум 20% от общите разходи за инвестиционния проект без ДДС. За някои специфични видове инвестиционни кредити или за особени случаи е приемливо да се изисква по-малко собствено участие.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др..

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Източник за погасяване са паричните средства, генерирани от експлоатацията на финансираната инвестиция, наред с разполагаемите източници, свързани с обичайната дейност на кредитоискателя.

 

Oще услуги на банката

Контакти

УниКредит Булбанк АД, София

Зелена линия 0700 1 84 84 (на цената на един градски разговор за абонати на БТК)

Централа:
пл. "Света Неделя" № 7
1000 София

факс. 02/988 4636
SWIFT: UNCRBGSF
www.unicreditbulbank.bg
Информация за банковите услуги, които се предоставят на физически лица
retail@unicreditgroup.bg

Банкови услуги за корпоративни клиенти, малки и средни предприятия
corporate@unicreditgroup.bg