Първа инвестиционна банка - Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)


Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор"

Допълнителни услуги към предлагания кредит

Към базовия кредит кредитоискателят има възможност да избере допълнителни услуги и по този начин да моделира кредита си по свое желание по един от посочените по-долу начини. Изборът на услуги не е задължително условие за ползване на кредита. Допълнителните услуги се заявяват при кандидатстване за кредит и зависят от избрания от кредитоискателя кредитен план. При избор на съответната допълнителна услуга годишният лихвен процент по кредита се променя с определената надбавка (ако е посочена такава).

Овърдрафт
(гъвкав погасителен план)
Така се планира личният бюджет на кредитоискателя. Погасява се според възможностите на кредитоискателя и внесените вече суми се ползват отново. Периодът е минимум 1 година, максимум 5 години от датата на сключване на договора.
В периода на овърдрафт спазването на сроковете и условията за заплащане на дължимата лихва по договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита.
Лихвена база
(ОЛП, Sofibor - 12 м., Euribor - 12 м.)
След първата година от срока на кредита може да се избере една от следните лихвени бази: ОЛП или 12-месечен Sofibor (за кредити в левове) или 12-месечен Euribor (за кредити в евро).
Гратисен период Допълнително облекчение,с което се дава възможност на кредитоискателя на всеки 5 години след първата от срока на договора (и след шестата година от срока на договора при овърдрафт) да не плаща главницата или вноската по кредита по негов избор общо до 12 (дванадесет) месеца.
Това допълнително облекчение може да се ползва при увеличаване на съответния предложен лихвен процент с надбавка от 0.5 (нула цяло и пет десети) пункта за целия срок на договора за кредита.
Лихвен бонус Коректността на кредитоискателя може да се възнагради. Бонусът се получава, в случай че кредитоискателят коректно е обслужвал 12 (дванадесет) последователни месеца (представляващи един отчетен период от срока на договора) всички, ползвани от него кредитни продукти и услуги, предоставени от „Първа инвестиционна банка“ АД. Бонусът е в размер на 1% на годишна база върху остатъка от главницата по кредита във всеки един момент от съответния отчетен период.
Тази допълнителна услуга може да се ползва при увеличаване на съответния предложен лихвен процент с надбавка от 0.5 (нула цяло и пет десети) пункта за целия срок на кредита.
   
цел на кредита

Закупуване на недвижим имот, ремонт, погасяване на съществуващи задължения и други текущи нужди.

валута на кредита левове, евро
срок за погасяване
 • при кредит за закупуване на недвижим имот – до 35 години (420 месеца);
 • при кредит за ремонт/погасяване на съществуващи задължения/други текущи нужди - до 30 години (360 месеца).
начин на погасяване На равни месечни погасителни вноски, като в размера на всяка вноска са включени част от главницата и лихва, изчислена при стойност на СЛП[2] към датата на съставяне на погасителен план + надбавка.
% на кредитиране с банков кредит
 • при кредит за закупуване на недвижим имот: до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот;
 • при кредит за ремонт/погасяване на съществуващи задължения/други текущи нужди: до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот.
комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за управление не се дължи
комисиона за ангажимент не се дължи
обезпечение Ипотека върху следните недвижими имоти на територията на Република България:
 • закупувания или друг недвижим имот, находящ се в жилищна или административна сграда;
 • урегулиран поземлен имот;
 • земеделска земя до 6 (шеста) категория
такса за оценка на имота Таксата се определя според параметрите на недвижимия имот.
Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на кредитоискателя от независим, външен за Банката, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители, и се потвърждава от вътрешен оценител на Банката.

лихвен процент

Лихвен процент на годишна база левове/евро
за първата година (12 месеца)
мин. 3.50% фиксиран годишен лихвен процент
за останалия период от срока на кредита

мин. 3.50%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка


СЛП се изчислява по обявена от Банката Методика за определяне на референтен лихвен процент
характеристики на лихвения процент, възможни последици

Посочените минимални лихвени нива могат да се прилагат за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на банката и които за целия период на ползване и погасяване на кредита:

 • получават декларирания от тях доход по разплащателна сметка в„Първа инвестиционна банка“ АД с дебитна карта Maestro/Visa electron към нея;
 • са регистрирани за услугата„плащане на комунални услуги“ за поне една битова сметка;
 • нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни.

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Дължимата от кредитоискателя лихва се изплаща периодично в размер и на падежи, подробно описани в погасителен план, неразделна част от договора за кредит.

Промени в погасителния план и погасителната вноска могат да настъпят:

 • при промяна на приложимата по договора лихва вследствие на промяна на декларираното от кредитополучателя или при прекратяване използването на който и да е от продуктите и услугите като условие, взето предвид при формиране на първоначално договорения лихвен процент;
 • при промяна на СЛП в размер, при който със сумата на месечно дължимата лихва се надхвърля договореният размер на погасителната вноска съгласно действащия погасителен план;
 • по искане на кредитополучателя СЛП;
 • при частично предсрочно погасяване по кредита.
представителен пример

Пример:
при размер на кредита 50000 евро;
срока на погасяване 180 месеца;
годишен лихвен процент:

 • 3.50% фиксиран годишен лихвен процент за първите 12 месеца
 • 3.50% променлив годишен лихвен процент (СЛП + надбавка)за останалия период от срока за погасяване на кредита

Съгласно посочените параметри по кредита и при допускане, че кредитът е усвоен изцяло, кредитоискателят дължи всеки месец на определено от него число от месеца (падеж на вноска):
- 12 равни месечни погасителни вноски с размер всяка една от 358.68 евро;
- 168 равни месечни погасителни вноски всяка една с ориентировъчен размер от 358.68 евро.
Общите разходи по кредита за потребителя са в размер на 15 277.39 евро.
Общата дължима от кредитоискателя сума е в размер на 65 277.39 евро.
ГПР по кредита е в размер на 3.75%.

възможни допълнителни разходи по кредита Допълнителни разходи, дължими по договора за кредит, които не са известни на Банката и които не са включени в общите разходи по кредита:
 • застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение по договора;
 • съответните дължими нотариални такси по учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • съответните дължими нотариални и държавни такси по подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • оценка на недвижимия имот.
такса за разглеждане на предоговаряне 25 евро по Тарифа на Банката
комисиона за предоговаряне 1%, макс. 500 евро по Тарифа на Банката
условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита

В случай че кредитополучателят желае да упражни правото си предсрочно да погаси част или всички свои задължения по договора за кредит, същият следва да подаде изрично писмено искане до Банката, съдържащо размера на предсрочно погасяваната сума и датата, на която желае да се погаси същата.

Комисиона за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасяваните суми по кредита се дължи, когато кредитът се погасява преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. При погасяване след този срок комисиона за предсрочно погасяване не се дължи.

При предсрочно частично погасяване се допуска една от следните възможности по избор на кредитополучателя:

 • намаляване размера на погасителната вноска и запазване крайния срок за погасяване на кредита;
 • намаляване крайния срок за погасяване на кредита и запазване на погасителната вноска по кредитa;
 • комбинация от двете посочени по-горе възможности.

 

възможни последици при неизпълнение

Плащания, дължими, но неизвършени в срок поради недостиг на авоар по разплащателната сметка на кредитополучателя в Банката, се отнасят в просрочие, като за времето на забава кредитополучателят дължи обезщетение за забава (наказателна надбавка) върху размера на просрочената сума. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва.

В случай че кредитополучателят не изпълни което и да е свое задължение по договора или кредитът бъде обявен за изцяло и предсрочно изискуем, Банката има право да се удовлетвори от всички обезпечения едновременно или само от едно или от няколко от тях по реда, предвиден в закона, и съобразно вида на отговорността, избрана от кредитополучателя, посочена в договора.

срок за приемане на предложението за кредит Кредитоискателят разполага със срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на проект на договор за кредит, за да вземе решение за сключването му.Виж Лихвен бюлетин.

Oще услуги на банката

Контакти

Първа инвестиционна банка АД, София
Централа
София 1797, ул. "Драган Цанков" 37
тел.: 02/ 817 11 00
BIC/ SWIFT CODE: FINVBGSF
www.fibank.bg
Телефони за връзка:
Контакт център на ПИБ АД
тел. 0800 11 011
Безплатен телефон за абонатите на БТК и достъпен от стационарни телефони от територията на цялата страна.
Картов център на ПИБ АД
При открадната или загубена дебитна или кредитна карта, можете да позвъните на следните телефони:
• тел. 0800 12 012 - денонощно от цялата страна
• други телефони на Картов център:
o + 359 2 817 1143
o + 359 2 817 1142
o + 359 888 68 10 10