17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Оборотни кредити

Предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки, други краткотрайни активи, за покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания.

Оборотни кредити
 Продукт Цел  Размер Валута Срок Гратисен период Обезпечение
Стандартен оборотен кредит Финансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи Размерът се определя от платежоспособността на кредитополучателя и достатъчността на обезпечениетo BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) до 60 месеца по договаряне Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Револвираща кредитна линия За оборотни средства, при който се договарят размерът /лимитът/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване Размерът/лимитът  на кредитната линия се договаря индивидуално, до 40% от нетните приходи от продажби за последна отчетна година BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) 12 месеца, с възможност за продължаване до 60 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване.  Няма Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др.
Кредит овърдрафт За оборотни средства и финансиране на основната дейност/придобиване на суровини  и материали, стоки в оборот, др. краткотрайни активи. Размерът на кредит-овърдрафт се договаря индивидуално. Съобразява се със средномесечния кредитен оборот по разплащателните сметки на клиента в Банката и/или в други банки. BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) 12 месеца, с възможност за продължаване до 120 месеца за ползване и до 60 месеца за погасяване.
В рамките на срока на кредита погашенията се правят автоматично при всяко постъпление, получено от разплащателната сметка на клиента.
 Няма Ипотека/Залог на недвижимо/недвижимо имущество, парични средства, и др. Виж Лихвен бюлетин.

Инвестиционни кредитиПредназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, за рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Стандартен инвестиционен кредит
 Размер Валута Срок Гратисен период Обезпечение
Минимален: 5 000 лв.
Максимален: до 80% от стойността на инвестицията
BGN, EUR или USD   (по инидивидуално договаряне) до 10 години по договаряне Обектът на инвестицията, ипотека/залог на недвижимо/движимо имущество, върху търговско предприятие, парични средства, и др.Виж Лихвен бюлетин.

Oще услуги на банката

Контакти

Банка ДСК АД, София

Зелена линия 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg/

Централа:
ул. "Московска" 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375,
факс (+359 2) 980 64 77,
office@dskbank.bg
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF
BIC: STSABGSF
Някои основни клонове работят и в събота.