17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица

Безсрочен влог

Можете да си откриете безсрочен влог в лева, щатски долари, евро, британски паунди и швейцарски франкове.

Какво представлява?

  • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, които са платими на виждане по всяко време.
  • Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на безсрочен влог.
  • при откриване на влог в полза на трето лице, може да поставите условие за изплащане на сумата

Какви предимства получавате при ползване на безсрочен влог?

  • Лихвата Ви е по-висока от тази по разплащателна сметка.
  • Лихвата се определя в зависимост от остатъка по влога и се прибавят към Вашите пари в края на всяка година или при закриване на влога.
  • С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката.
  • Може да използвате Вашия безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.
  • Сигурност - зад сумите по Вашия безсрочен влог стои Банката с най-дългогодишни традиции в България.

Къде и как можете да си откриете безсрочен влог?

  • В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
  • При откриване на влога от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Лихвен бюлетин

Безсрочен спестовен влог      
  BGN EUR USD GBP CHF
Мининална сума за откриване 50 50 50 50 50
Олихвяване 0,01%
Независимо от остатъка
0,01%
Независимо от остатъка
0,01%
Независимо от остатъка
0,01%
С остатък 50,00 и над 50,00
0,01%
С остатък 50,00 и над 50,00

 

Oще услуги на банката

Контакти

Банка ДСК АД, София

Зелена линия 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg/

Централа:
ул. "Московска" 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375,
факс (+359 2) 980 64 77,
office@dskbank.bg
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF
BIC: STSABGSF
Някои основни клонове работят и в събота.