17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


 


Стандартен срочен депозит


Договорената с клиента лихва важи до настъпване на падежната дата и не се влияе от промяната на лихвените проценти по стандартните депозитни продукти.

 • Вид валута - лева, евро, щатски долари. 
 • Минимална сума за откриване - 1 000 лева или 5 000 USD/EUR .
 • Изплащане на лихвата - капитализиране на лихвата при закриване на депозита на падежна дата или трансфер по разплащателна сметка на клиента
 • Срок на депозитите - 1, 3, 6 или 12 месеца
 • Възможност за довнасяне на падеж (дължи се такса съгласно действащата Тарифа на Банка ДСК)
Договорената с клиента лихва важи до настъпване на падежната дата и не се влияе от промяната на лихвените проценти по стандартните депозитни продукти.

За стандартни срочни депозити, открити след 01.01.2011 са в сила условия на обслужване, както следва:

 • При изтичане на срока по Договора за депозит и непрекратяването му на падежна дата, депозитът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия тип, вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката. Служебно подновеният срок и лихвен процент също се считат за договорени.
 • За депозити със срок 6 и 12 месеца Банката има право едностранно да променя лихвените проценти преди изтичане на договорения срок, ако са настъпили съществени и непредвидими промени, засягащи конкретното стратегическо място на Банката в пазарната среда, като промени в пазарните условия на клиентския и междубанковия местен и международен паричен пазар, промени в оперативната среда, включително регулаторни и макроикономически. Индикатор за такива промени може да бъде наличието на едно или няколко от следните условия:
  1) съществено изменение на стойностите на основни пазарни индекси (например ОЛП, EONIA, LEONIA, EURIBOR, LIBOR, СОФИБОР);
  2) съществено изменение на основни валутни курсове свързани с българската икономика (евро/лев или евро/щатски долар);
  3) съществено изменение на индекса на потребителските цени за България (CPI);
  4) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху Банка ДСК;
  5) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи функционирането и изискванията към банките;
  6) съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.При измерване на стойностните показатели за наличие на условията, изброени по-горе, за съществено изменение се счита изменението за период от поне три месеца назад, което е резултат от устойчива последователна тенденция в дадена посока.
 • В срок от 2 седмици след обявената от Банката едностранна промяна, титулярът има право да прекрати предсрочно договора си за депозит като получи в пълен размер дължимата му към датата на предсрочно закриване лихва, изчислена по договорения лихвен процент преди едностранната промяна. В случай че титулярът не прекрати договора в рамките на двуседмичния гратисен срок, новият лихвен процент след  едностранната промяна става договорен до падежа на депозита, считано от датата, от която едностранната промяна влиза в сила. 
  Можете те да откриете срочни депозитни сметки в лева и валута за съхранение на временно свободни парични средства с възможност за договаряне на преференциални лихвени проценти съобразно размера на депозираната сума и пазарните условия. Банка ДСК е първичен дилър на ДЦК, което е добра възможност да инвестирате парични средства в държавни ценни книжа с подходящ падеж, съобразно Вашите нужди.

Виж Лихвен бюлетин.

Oще услуги на банката

Контакти

Банка ДСК АД, София

Зелена линия 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg/

Централа:
ул. "Московска" 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375,
факс (+359 2) 980 64 77,
office@dskbank.bg
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF
BIC: STSABGSF
Някои основни клонове работят и в събота.