Производството и потреблението на електроенергия продължава да се увеличава от началото на годината. Салдото (износ-внос) също расте. Запазва се и положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи. Затова пък възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още са на минус, макар че се наблюдава слабо подобряване. При водноелектрическите централи (ВЕЦ) също има спад в участието, въпреки че в процентно отношение продължават да държат първенство. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1.01.2021 - 23.05.2021, спрямо аналогичния период на 2020 г.

Произведената електроенергия за посочения период достига до обем от 18 512 550 MWh и нараства с 11.33 % (при отчетени плюс 10.95 % преди седмица). За аналогичния период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 16 628 930 MWh.

Потреблението на електроенергия нараства до обем от 16 169 920 MWh, което представлява увеличение с 3.16 % (при плюс 2.93 % отчетени преди година). За сравнение, през същия период през 2020 г. потреблението е било на ниво от 16 169 920 MWh.

Запазва се положителната тенденция при салдото (износ-внос), което расте до обем от 2 342 630 MWh - до плюс 145.47 % (при нарастване от 139.75 % отчетени в предходната седмица). За същото време на 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 954 352 MWh.

Делът на базовите централи остава положителен, като нараства с 5.45 % (при ръст от 5.04 % преди седмица) или до обем от 14 484 416 MWh. За сравнявания период на 2020 г. делът на базовите централи е бил от порядъка на 13 735 884 MWh.

3е-news.net

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи от началото на годината до 23 май все още е на минус, въпреки че се наблюдава слабо подобрение. Делът на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 526 923 MWh, което представлява понижение с 12.97 % (при минус 14.43 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, година по-рано за същия период делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 605 480 MWh. Спадът през настоящата година се дължи на по-лошите резултати от участието на вятърните (минус 17.61 %), фотоволтаичните (минус 4.69 %) мощности и на биомасата (минус 5.87 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период през настоящата година се свива до обем от 782 256 MWh или минус 7.41 % (при отчетени минус 8.99 % през предходната седмица). Година по-рано възобновяемите енергийни източници са участвали с обем от 884 873 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите резултати от дела на вятърните (минус 17.88 %) мощности и биомасата (минус 4.14 %), тъй като при фотоволтаичните мощности се наблюдава положителна тенденция (плюс 1.71 %).