Производството на електроенергия от 1 януари до 25 април се повишава с 9.25 % до обем от 15 541 575 MWh (плюс 7.06 % отчетени преди седмица), спрямо 14 225 678 MWh за същия период на 2020 година. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България.

Потреблението на електроенергия за отчитания период се увеличава с 3.38 % (плюс 1.39 % регистрирани преди седмица) и възлиза на 13 806 825 MWh, спрямо 13 355 746 MWh година по-рано.

Салдото (износ-внос) остава положително и от 1 януари до 25 април тази година нараства с 99.41 % до 1 734 750 MWh (плюс 92.79 % отчетени преди седмица). За същия период миналата година салдото е било в обем от 869 932 MWh.

3e-news.net

Салдото (износ-внос) остава положително и за периода от 1 януари до 25 април тази година нараства с 99.41 % до 1 734 750 MWh (плюс 92.79 % отчетени преди седмица). За същите тези дни на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 869 932 MWh

За пореден отчетен период възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остават с по-лоши показатели, като отчитат значителен спад с 15 % до обем от 421 740 MWh, в сравнение с 496 155 MWh година по-рано. Влошаването на данните се дължи на понижението на вятърните (минус 17.62 %) и фотоволтаични (минус 10.84 %) мощности и биомасата (минус 8.10 %).

В същото време водноелектрическите централи (ВЕЦ) да държат висок дял в енергийния баланс на страната - плюс 121.82 % до обем от 2 256 555 MWh (при плюс 121.58 % седмица по-рано), докато в периода 1 януари 25 април 2020 година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 017 272 MWh.