Цената на природния газ за юни, по която "Булгаргаз" като обществен доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия ще бъде 45,27 лв. за MWh (без цена за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това следва от решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), взето на закрито заседание след внасяне на актуализирано заявление от "Булгаргаз".

От регулатора отбелязват, че и това поскъпване няма да се отрази на цените на парното, топлата вода и тока през настоящия месец юни.

Одобрената по-висока цена бе очаквана, тъй като още по време на откритото заседание по-рано през месец май изпълнителният директор на газовото дружество Николай Павлов отбеляза, че цената на синьото гориво на европейските газови хъбове се е повишила с 22 процента за периода от 30 април до 26 май.

Настоящата утвърдена цена е по-висока (с 6.42%) и от първоначалното предложение на "Булгаргаз" - 42,54 лв. за MWh, което водеше до поскъпване с 13 процента (без цена за достъп, пренос, акциз и ДДС). Цената на синьото гориво за месец май също бе повишена с 13,6 процента - 37,71 лв. за MWh.

КЕВР проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и условията по договорите за доставка с други доставчици, се казва в съобщение на пресцентъра на регулатора.

Уточнява се също така, че в приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 01.06.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец май 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След подробен анализ на представените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 юни 2021 г. в размер на 45,27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), добавят от регулатора.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия за юни 2021 г. и те остават непроменени.

Увеличената цена на природния газ за юни е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари. На проведеното на 26.05.2021 г. открито заседание изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов информира, че котировките на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават като за периода 30.04.2021 г. - 26.05.2021 г. те са нараснали с 22%. Съобщено беше, че поради ремонтни дейности през юни на газопровода "Турски поток" на територията на Турция "Булгаргаз" ЕАД е провел преговори с други доставчици на природен газ за закупуване на необходимите количества по спот цени, което води до леко увеличение на цената, предложена за утвърждаване от обществения доставчик. Николай Павлов изтъкна, че поради удължаване на срока за въвеждане в експлоатация на газовия интерконектор IGB /Комотини-Стара Загора/ доставяните у нас количества азерски газ през точката "Кулата-Сидирокастро" са по-малки в сравнение с капацитета на интерконектора IGB, което също влияе на ценовия микс, припомнят от пресцентъра изявлението на Павлов по време на заседанието от 26 май.

В утвърдената цена на природния газ от 45,27 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договорите за доставка , както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка, уточняват от регулатора.

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидени за доставка през месец юни 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 1.06.2021 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.