Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) подкрепя инициативата на Министерството на финансите да се реши проблема с т. нар. спящи акции от масовата приватизация, съобщават от асоциацията.

БАЛИП посочва, че за успех на идеята на МФ е важно да има максимално улеснен достъп до информация за наличните акции. БАЛИП предлага да се надгради съществуващата безплатна възможност за проверка на наличните акции чрез квалифициран електронен подпис и ПИК от НАП, като се въведе проверка чрез три имена и ЕГН само с информация за наличие или не на акции - на сайта на Централния депозитар.

От асоциацията предлагат въвеждане на опция за проверка на наличност на акции на банкомат с банкова карта, за възрастните хора, които не ползват онлайн услуги и живеят в малки населени места - да има персонални уведомления при получаване на пенсии в пощите, със сметки за комунални услуги и други.

В допълнение, БАЛИП посочва, че трябва да се улесни и достъпът чрез инвестиционните посредници, като се въведат необходимите промени в нормативната уредба, позволяващи проверка чрез брокер да се случва само с лична карта и заявление, без да се сключват договори и да се плащат високи такси.

Понастоящем инвестиционните посредници начисляват такси за съхранение на книжата на инвеститорите, които са равни на дължимите вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). За улесняването на информационната кампания и намаляването на възможните разходи, БАЛИП предлага да се въведе гратисен период за вноските към ФКИ само за акциите от "Регистър "А", където са и т. нар. спящи акции, което инвестиционните посредници ще отразят в тарифите си. Централният депозитар предлага да премахне таксите към посредниците във връзка с прехвърлянето на книжа от "Регистър А", което също ще се отрази при брокерите и ще намали нивото на сегашните разходи, които правят услугата за притежателите икономически неизгодна.

БАЛИП подкрепя идеята на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за създаване на инвестиционни фондове, към които да се прехвърлят акциите от "Регистър А". Тази идея на ЕБВР е резултат от нейно изследване на проблема със спящите акции в част от страните от Централна и Източна Европа, и е положително, че е възприета от обявената концепция от Министерството на финансите, пише в позицията.

За да има тази идея успех според БАЛИП е важно се вземат предвид няколко и фактора:

- Постигане на обективна първоначалната оценка на "спящите акции" по ясни и прозрачни правила и методика от независим оценител, с добра репутация; Ако оценката се прави от избран прозрачно фонд мениджър, то задължително трябва да бъде проверена от втори независим оценител, който да я потвърди;

- От решаващо значение е изборът на фонд мениджър с добра репутация, опит и ресурси (човешки, финансови и организационни) в управлението на инвестиционни фондове на нововъзникващите пазари - този мениджър задължително трябва да бъде чуждестранен, за да се избегнат всякакви съмнения в конфликт на интереси, и той да извършва ключовата част от своите задължения лично, а не чрез подизпълнители. Неговият избор трябва да бъде направен чрез открита конкурсна процедура, в която участие да вземат всички заинтересовани институции.

- Съществен фактор за успех е обвързването на възнаграждението на фонд мениджъра с поставените цели: увеличаване на стойността на дяловете във фонда вследствие на добро управление на неговия портфейл, увеличаване на ликвидността, както и активно идентифициране на всички притежатели на дялове, и установяване на комуникация с тях.

- Създаваните инвестиционни фондове следва да бъдат от затворен тип (с определен срок за забрана на продажба на дялове) или, ако са от отворен тип - да имат сравнително продължителен затворен период, за да не бъдат подложени на натиск за масирани обратни изкупувания;

- Създаваните фондове не трябва да бъдат от "ликвидационен" тип - т.е. съществуването им не следва да се обуславя от определен срок на съществуване;

- Задължително е фондовете да бъдат листвани на борсата и да се търгуват на регулиран пазар от момента на своето създаване, за да има пълна прозрачност и лесен достъп за ликвидност.

БАЛИП предлага също в портфейла на съответните инвестиционни фондове, освен акции, да влязат и "спящите" компенсаторни инструменти. По този начин ще се реши проблем, аналогичен на този с акциите, доколкото останалите неизползвани компенсаторни инструменти също са раздадени като компенсация на множество лица, част от които са починали, а по сметките на други лица са останали суми, които са незначителни. Прехвърлянето им във фонд ще увеличи тяхната ликвидност и ще даде повече варианти за крайното им използване, посочват от БАЛИП.

Във връзка с идеята за прехвърляне на акциите към Сребърния фонд след изтичане на 5-годишен срок, БАЛИП е категорично против. Не трябва да се влиза в колизия с конституционни текстове и да се подкопава доверието в защитата на интересите на инвеститорите и капиталовия пазар в България, посочват от асоциацията.