По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 12,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е 11,8 на сто, в услугите - с 11,4 на сто, и в строителството - с 14,4 на сто.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в секторите "Административни и спомагателни дейности" - със 17,9 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - със 17,8 на сто, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 17,6 на сто. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 2,3 на сто.

Графика: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12,7 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9,4 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19,3 на сто за "Хуманно здравеопазване и социална работа" до -3,6 на сто за "Операции с недвижими имоти".

НСИ обяснява, че общият разход на работодателите за труд представлява сумата от начислените средства за работна заплата; разходите за социални и здравни осигуровки; обезщетенията по Кодекса на труда (КТ), Закона за държавния служител (ЗДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО); социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи.

Разходите за възнаграждения включват начислените средства за работна заплата и социалните разходи и надбавки.