С убеждението, че обществото трябва да знае истината, "Булгаргаз" ЕАД представя важна информация относно изпълнението на договора за доставка на природен газ от Азербайджан за българския пазар. Повод за това са неверни твърдения в публичното пространство, които за съжаление се използват за предизборни цели, както и в защита на частни бизнес интереси.

Така започва съобщението на "Булгаргаз", в което дружеството отговаря защо не може да внесе договорените количества азерски газ. 

Неверните твърдения относно възможностите "Булгаргаз" ЕАД да внася пълния обем природен газ по алтернативни маршрути, внушенията, че българското дружество свободно може да избира кога и къде да получава газа, както и абсолютно безпочвените обвинения за "реекспорт на евтин азерски газ" и за наличие на възможност за виртуални сделки (суапови сделки), говорят за некомпетентност и за неразбиране на бизнеса с природен газ. Лицата, отправящи тези твърдения, правят това напълно произволно, без да носят отговорност за думите и действията си. С разпространяването на дезинформация се прави опит да се създаде проблем там, където той не съществува, се казва в съобщението.

Защо не идва целият договорен обем азерски газ

От 31 декември 2020 г. "Булгаргаз" внася максимално възможните количества азерски природен газ, които достигат до България по временен маршрут, при възможно най-добро съобразяване с изискванията за сигурност на доставките. Причината да се използва временен маршрут е липсата на трасето, определено в договора за доставка - гръцко-българската газова връзка IGB (интерконектора IGB). Както е известно, проектът за този газопровод се изпълнява от гръцко-българската компания "Ай Си Джи Би" АД и по различни причини въвеждането на газопровода в експлоатация се отлага няколко пъти. Проектната компания е компетентна да информира обществеността по всички въпроси, свързани с графика на строителните работи и изпълнението на проекта, отбелязват от "Булгаргаз".

В съобщението се припомня казаното наскоро от извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Хюсейн Хюсейнов, че заради забавянето на строителството на интерконектора азербайджанската компания не може да доставя азерски газ на българския пазар в договорените количества в размер на 1 млрд. куб. метра годишно. Азерският доставчик очаква да започне да доставя пълния договорен обем след пускането в експлоатация на интерконектора IGB.

Изявлението на посланика оборва напълно теориите за отказ на българската страна от азерски газ под каквато и да е форма и потвърждава информацията, която "Булгаргаз" ЕАД вече неколкократно представя в отговор на големия обществен интерес, категорини са от компанията.

Какъв е алтернативният временен маршрут

Съгласно договора на "Булгаргаз" с азерската страна природният газ от Каспийския регион е планирано да се доставя на входа на газопровода IGB на точка Комотини в Гърция, откъдето газът се транспортира до българската газопреносна мрежа на входна точка Стара Загора. За тази цел, "Булгаргаз" има сключен договор за пренос с проектната компания "Ай Си Джи Би" АД за 25 години, който гарантира преноса на цялото количество газ от Азербайджан по IGB.

През 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД беше информирано от азерския доставчик, че доставките на природен газ започват на 31 декември с.г. на точка Комотини. По това време обаче, както и до момента, българо-гръцкият газов интерконектор не беше завършен и поради това преносът на природен газ по него беше и все още e невъзможен. Липсващият газопровод IGB постави "Булгаргаз" ЕАД в ситуация да не може да изпълнява договора си с азерския доставчик. За да избегне загубите и да получава доставки, "Булгаргаз" с подкрепата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и Министерството на енергетиката успя да договори с азерската страна временна доставка на газ по друг газопровод с входна точка Неа Месемврия, на около 300 км от Комотини.


Операторът: Ето как се доставя азерският газ сега

Газовият оператор "Булгартрансгаз" ЕАД също излезе със свое изявление във връзка с доставките на азерски газ. В него се казва, че "в сътрудничество с гръцкия газопреносен оператор, е осигурил капацитет за пренос на природен газ от Гърция към България през точката Кулата-Сидирокастро още през 2017 г. Капацитетът е повишаван поетапно и от началото на 2020 г. достига над 6 млн. куб. м. дневно".

Именно по този маршрут се осъществяват доставките и на природен газ от Азербайджан в страната, които стартираха в началото на тази година.

За сравнение, договорените количества от Азербайджан са в размер на 1 млрд. куб.м. годишно или 2.7 млн. куб. м. дневно.

Благодарение на ефективните действия на Булгартрансгаз ЕАД за подобряване на междусистемната свързаност и осигуряване на възможност за доставки от различни източници през 2020 г. делът на алтернативните доставки на газ за потребление в страната достигна близо 25%, се казва в съобщението на оператора.


 

"Булгаргаз" изтъква, че азерският доставчик няма договорно задължение да доставя на друга точка, освен Комотини, както и да влиза в преговори за смяна на точката на доставка или да доставя пълния обем природен газ на друга точка на доставка. В хода на проведените преговори, "Булгаргаз" ЕАД успя да убеди азерската компания да приеме временния маршрут с всички условности и рискове от него. Използването на временния маршрут е свързано и с допълнителни разходи, които оскъпяват доставката.

Договорените количества природен газ за временния период на доставки до 30 септември 2021 г. бяха максимално възможните, за които азерската страна даде своето съгласие, отчитайки извънредните обстоятелства. "Булгаргаз" оценява конструктивния подход, проявеното разбиране и съгласие от компанията от Азербайджан да достави максималните възможни количества.

Кога ще заработи интерконекторът с Гърция

През март 2021 г. "Булгаргаз" беше информиран от "Ай Си Джи Би" АД, че газопроводът IGB няма да бъде готов през 2021 г. и пускането му в експлоатация се отмества във времето до 1 юли 2022 г. Отлагането на въвеждането в експлоатация на IGB отново наложи "Булгаргаз" да проведе спешни и интензивни преговори с доставчика от Азербайджан, в резултат на които временният период на доставки по алтернативния маршрут беше удължен до 30 юни 2022 г. Отново беше договорено да се доставят максимално възможните количества природен газ, отчитайки всички условности на алтернативния маршрут и възможностите за доставка на азерския доставчик.

Кризата и разнообразието на източниците

Разразилата се енергийна криза в Европа категорично доказва, че България трябва да разполага с възможности за физически доставки от различни източници, категорични са от "Булгаргаз". За разлика от България, повечето съседни държави имат физически достъп до тръбопроводен газ, терминали за втечнен природен газ, а някои дори имат собствен добив.В съобщението се подчертава, че "Булгаргаз" ще продължи да залага на конкурентни доставки от всички налични източници, както и да търси възможности за допълнително диверсифициране на доставките в интерес на българския потребител.

В заключение се заявява, че всички ценови ползи от азерския газ (както и от газа от всички други източници) влизат в ценовия микс на обществения доставчик и от тях се възползват всички негови клиенти.