ТЕЦ "Бобов дол" разпространи официална позиция до медиите, в която отрича обвиненията за замърсяване на околната среда. Компанията е категорична, че всички нейни планове винаги са били насочени "към стриктното следване на поставените условия в разрешенията си от компетентните институции и екологичното законодателството".

"За да бъде издадено разрешение за каквато и да е било промяна в режима на работа на инсталация като ТЕЦ "Бобов дол", се минава през тежка и дълга административна процедура, включваща институции като общини, РИОСВ, МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда. Процедурата за оползотворяване на отпадъци съвместно с въглища, като съотношението е 99.95 % въглища и 0.05% отпадъци е започвала преди три години. Всеки, който е искал да се запознае с документите е можел да направи това. За да може институциите да завършат една такава процедура, инсталацията, която осъществява дейността, трябва да отговаря на общо установените в рамките на ЕС т.нар. Най-добри налични техники. ТЕЦ "Бобов дол" е с утвърдени такива", обясняват от ТЕЦ-а.

Те обръщат внимание, че са представили пред институциите паспортната документация на съоръженията. От тях става ясно, че температурата на изгаряне е достатъчно висока и са направени промени, които водят до това процесите да отговарят на всички, както европейски, така и национални изисквания.

"Какво е оползотворяване на отпадъци? Процесът не е свързан с това просто да се вземе от депо отпадък и да се изгори. Отпадъците, които "ТЕЦ Бобов дол" ще приема като алтернативно гориво на въглищата, са такива, които са преработени за да станат гориво. Те представляват т.нар. Чист отпадък, който се подава в инсталации като топлофикацията, която се намира в центъра на Виена, както и в такива, които се намират в Швейцария. Знаете ли, че в Швейцария отпадъците, които се генерират от населението изцяло са оползотворяват с цел производство на енергия и това е една от причините, поради които те имат по-евтина електро и топлоенергия?", посочват в изявлението си от ТЕЦ "Бобов Дол".

Те подчертават стремежа си да бъдат част от модерния процес на оползотворяването на отпадъци за производство на електрическа енергия, вместо да ги депонират. За пример дават европейските практики, които определят депонирането като "най-лошото нещо".

"Съществуващата инсталация на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД отговоря и се класифицира като "Инсталация за съвместно изгаряне", съобразно изискванията на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. С цел пълното привеждане в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на заложените в комплексното разрешително екологични норми по опазване на компонентите на околната среда на площадката на дружеството са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата и същите се считат за най добри налични техники /НДНТ/ за големи горивни инсталации. Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух всеки месец се докладват на институциите. След като се установи, че инсталацията изпълнява всички изисквания, тогава компетентните органи издават ново комплексно разрешително, в което са включени нови алтернативни горива (биомаса и неопасни отпадъци)", обясняват от ТЕЦ-а.

В съобщението се уточнява, че отпадъците, които са доставяни на площадката на дружеството, са въз основа на сключени договори с български и чужди фирми, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци. Вносът на отпадъци също се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци, като контролът е от страна на редица контролни институции - Министърът на околната среда и водите, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорът на Агенция "Митници".

За финал от ТЕЦ "Бобов дол" изразяват надежда дейността на предприятието да не бъде използвана за политически цели и завършват многозначително: "Имайте предвид, че малко работещи предприятия останаха в страната, а в този сектор, мислим, че се броят на пръстите на двата ни ръце".