Съхранението на данни в информационните системи на Агенцията по вписванията, включително и на Търговския регистър е под въпрос, след като стана ясно ,че липсва достатъчно място за тях, става ясно от обявена на 12 октомври спешна обществена поръчка. Избраната процедура е "Договаряне без предварително обявление".

Според посочения предмет на обществената поръчка, изискването е да се надгради съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400" необходими за спешното осигуряване на нуждите на съществуващите информационни системи в Агенция по вписванията. Ако това не бъде направено, до 20 дни може да престане да функционира цялата ИТ инфраструктура на Агенцията.

Необходимостта от възлагане на обществената поръчка се формулира като "осигуряването на допълнителен дисков ресурс до 120 ТВ е във връзка с подсигуряване на продукционните бази на всички регистри необходимо за нормалното обезпечаване на регистрите както и осигуряване на една превенция относно предотвратяване на възможности от сривове по работоспособността на регистрите".

В мотивите за избора на процедура се посочва ,че Агенцията по вписванията е била засегната от започнало на 09.08.2018 г. последователно дефектиране на дискове от базата данни на Търговски регистър , поддържан от институцията съгласно Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Според техническите лица, при кризисната ситуация дефектират 4 броя дискове, което на свой ред довежда до срив в операционната системата на посочения регистър, както и до заплаха от срив в базите данни на станалите регистри. Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни Fujitsu Eternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър.

Възникналите проблеми водят до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност нормативно установени дейности на възложителя, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър не функционира. Към настоящия момент на масивите за съхранение на данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ /Информационен център/ и РИЦ /Резервен информационен център/, има приблизително около 30ТВ свободно физическо дисково пространство в ИЦ и 20 ТБ свободно физическо дисково пространство в РИЦ.

Това от своя страна е крайно недостатъчно, защото вследствие на ежедневните дейности и процеси свързани с работата, обслужването, надграждането на ИС /Информационните системи/ на всички регистри, свободното пространство намалява с много бързи темпове. Към момента, вследствие на седмичните архивни и резервни копия, както и заради реализацията на проекти свързани с надграждането, както на Търговския регистър, така и на Имотния регистър, съществуващото свободно физическо дисково пространство намалява с около 1.5ТВ на ден.

Това означава, че в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в ИЦ ще свърши, а в РИЦ това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни. Това ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на функционалностите предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ инфраструктура на Агенцията.

За да се избегне спиране на работата на регистрите в рамките на следващите няколко седмици, АВ се нуждае спешно от осигуряването на минимум 120 ТВ допълнителен дисков ресурс.

Най-ефективно от гледна точка на технология и разходване на бюджетни средства, това може да стане чрез надграждане на съществуващите масиви за съхранение за данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ и РИЦ, посочват още от Агенцията по вписванията..