Министерският съвет прие Постановление за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания", съобщи Правителствената информационна служба, цитирана от БТА.

На 21 юли 2020 г. в брой 65 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, се напомня в прессъобщението. С параграф 2 на този закон е създадена Глава втора "а" "Държавно предприятие "Държавна петролна компания", чиито разпоредби регламентират образуването на юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът му на дейност е създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон. Създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Предвижда се Управителният съвет на Държавното предприятие да се състои от трима членове, в това число председател, изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПДПК ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство.

В предлагания проект на Правилник се предвижда държавното предприятие да бъде структурирано в Главно управление, включващо в себе си една главна дирекция - "Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти", една дирекция "Административно, финансово, информационно и правно осигуряване", служител по сигурността на информацията и финансов контрольор.

Към Главната дирекция се предвиждат териториални звена - петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

В съобщението на Министерския съвет липсва информация относно дейността по продажба на горива през държавни бензиностанции, с каквато цел бе анонсирано създаването на новата структура.

Според обявения в началото на октомври проект на правилника ДПК трябваше да заработи през декември 2020 г. с над 87 хил. лв. разходи за персонал близо 278 хил. лв. за материали, режийни, командировки в страната и външни услуги само за този месец За 2021 г. е предвидено бюджетът да ѝ осигури 50 млн. лв., а в следващите два години - по 30 млн. лв. Парите са основно за поддръжка и ремонт на държавните петролни бази, за плащане за външно съхранение на запасите, за застраховките на нефта и за заплати на държавното предприятие, в което обаче тепърва ще се решава колко точно души ще работят.