Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини "Лукойл-България" ЕООД в прилагане на ценова преса над конкурентите, като променя ценовите условия при продажбата на едро на горива. Това, според КЗК, е стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с намерението да се засили господстващото положение на дружеството. 

КЗК е стигнала до тези изводи след извършено проучване - след искания на участници на пазара, се разбира от нейно съобщение, публикувано на интернет страницата й.

Антимонополният орган обяснява как действа дружеството.

"КЗК идентифицира конкурентни проблеми, свързани с прилаганата от страна на дружеството ценовата политика при търговията на едро с моторни горива на територията на страната. Според Комисията дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

Ценова преса е налице, когато разликата между цените на долния пазар на предприятие с господстващо положение и цените на горния пазар, които то фактурира на конкурентите си, е отрицателна, или недостатъчна, за да се покрият специфичните разходи за продажба на продукта на пазара надолу по веригата." 

В съобщението на КЗК се казва, че исканията за проверка са дошли от участници на пазара на търговия на едро на горива - "ОМВ България" ЕООД и "Инса Ойл" ЕООД. Образувано е било производство срещу "Лукойл България" ЕООД за установяване на извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията и на Договора за функциониране на ЕС по отношение на ценовата политика на дружеството при търговията на едро с моторни горива (пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия от страна на предприятия с монополно или господстващо положение - чл. 21 от ЗЗК - б.р., както и чл. 102 от ДФЕС).  

При проучването си КЗК е установила, че ""Лукойл-България" ЕООД е част от вертикално интегрираната група "Лукойл", която оперира по цялата верига от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, което представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната".

Стига се до всеизвестния извод, че дружеството притежава висок пазарен дял и е пазарен лидер при търговията на едро с моторни горива в страната.

Следва констатацията за конкурентните проблеми от прилаганата ценова преса; за стратегията за ограничаване на търговията на едро на горива в страната; за поведението, което представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, "тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки".

КЗК дава 60 дни на "Лукойл-България" ЕООД ои на компаниите, подали исканията за проверка, да представят писмени възражения и (или), становища по предявените твърдения.

В съобщението си КЗК отбелязва, че "предвид социално-икономическата значимост на горивата, поради прекия им ефект върху цялата българска икономика и прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар", извършва "постоянен мониторинг на всички обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК".