Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за август в размер на 59,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Това е и предложената по-рано днес от "Булгаргаз" цена за август.

Предложената и утвърдена цена е с 1.4% по-ниска от цената за юли 2023 г. (60,58 лв./MWh)

В утвърдената за август цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията отбеляза, че е утвърдила цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за август. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 юли т.г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за август е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 74,66 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

"Булгаргаз" е сключил за август един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за август - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че първоначалните разчети предвиждаха 3-процентно поскъпване, но след започналия спад на цените на нидерландската борса през последните три седмици тази тенденция се промени в благоприятна посока.