Във връзка с нарасналото внимание на обществеността в Перник към действията на местното топлофикационно Дружество и с плановете им за изгаряне на биомаса, се свързахме с изпълнителния директор Любомир Спасов като му зададохме няколко въпроса.

-Инж. Спасов, каква е причината да търсите алтернативни горива за производството на електро - и топлоенергия?

-За да продължаваме своята производствена дейност е необходимо да закупуваме т.нар. въглеродни емисии, които ни позволяват да работим в съответствие с действащото законодателство. Тези емисии се търгуват на борсов пазар и за съжаление поради "затягането" на европейските закони относно изпусканите емисии, цената им се покачва драстично. За нас, топлофикационните Дружества, използващи за основно гориво въглищата, става все по-трудно и нерентабилно да продължаваме своята производствена дейност. Само от началото на годината цената на тон емисии се е увеличила 3 пъти. Като се има предвид, че сме задължени да купуваме стотици хиляди емисии годишно, всеки може да направи сметка какъв огромен удар е това за нас.

Поради тази причина решихме да се насочим към внедряване в производствената ни дейност на алтернативни горива, за които не е необходимо да се закупуват въглеродни емисии. За това избрахме именно сламата като вариант, която е едно изцяло екологично гориво, при чието горене не се отделят никакви вредни емисии.

-Има ли други причини за търсенето от Ваша страна на алтернативни горива?

-Постоянното нарастване на цената на емисиите е основната причина, но естествено има и други съпътстващи. Като такива можем да посочим намаляващите запаси от първични енергийни източници и екологичните проблеми, възникващи от тяхното използване.

Положителното е, че нашата страна разполага със значителни горски ресурси и сравнително развито селско стопанство, което автоматично осигурява потенциал за развитие на технологиите за оползотворяване на биомаса. Тя сама по себе си се оценява като източникът с най-голям потенциал за производство на енергия сред наличните възобновяеми и алтернативи горива.

-Каква точно биомаса планирате да внедрите в производствената си дейност?

-Проучванията ни показаха, че сламата като източник на биомаса има огромен потенциал за производството на топлина и поради тази причина, избрахме нея.

Освен това технологията за горене на слама с цел производство на топлинна енергия е изключително интересна и за съжаление все още не се е наложила в нашата страна. В държави икономически развити като Англия и Дания, тя намира широко приложение. Сламата може да се използва за получаване на топлинна енергия под формата на загрят въздух при изгарянето и в топлогенератор. Остатъчният продукт е малко количество пепел, който може да се използва за тор. Това само по себе си осигурява икономии от реализацията на един непотребен продукт, който има потенциал постепенно напълно да замести дървения или въглищния материал от една страна, а от друга - спестява разходи за торове. От голямо значение е и понижаването на вредните емисии, отделяни при горенето в атмосферата.

-Как ще се осъществява снабдяването с това гориво?

-Снабдяването с тази суровина не е проблем, тъй като добивът не изисква никакви специални усилия и грижи, а практически няма лимит на изчерпаемост.

-Можете ли да ни обясните какъв е методът за самото горене?

-Използваната технология за получаване на енергия от сламата е изцяло чрез нейното директно изгаряне в котела. Коефициентът на полезно действие е около 75%.

Искаме и да уверим гражданите, че сме уведомили по надлежния ред отговорните институции за наличие на нов процес в топлоцентралата, а именно изгаряне на биомаса.

-Ще допълните ли нещо за финал на нашия разговор?

-В условията на "затегнатото" европейско законодателство по отношение на изпуснатите емисии на вредни газове, всички трябва да обърнем по-сериозно внимание на възобновяемите и алтернативните източници на енергия. Биомасата спада към възобновяемите енергийни източници и е сред енергоносителите, които за разлика от част от останалите възобновяеми източници, е изключително добре позната, достъпна и с широко приложение в практиката.