Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, съгласно условията на дългосрочния договор между "Булгаргаз" и "Газпром-Експорт" и Наредбата за регулиране на цените на природния газ, определя цени за крайни клиенти и за газоразпределителните дружества. Тези цени се определят от регулатора за бъдещ тримесечен период. Това каза членът на КЕВР Александър Йорданов в интервю за БТА.

Комисията регулира цената по следния начин: Има дългосрочен договор, сключен между обществения доставчик "Булгаргаз" и "Газпром-Експорт", който е основният външен и към момента единствен доставчик на природен газ за страната към настоящия момент. В този договор е разписана една ценова формула. Много е важно да се подчертае, че когато Комисията определя цени за крайни клиенти на обществения доставчик и за газоразпределителните дружества, тя ги определя за бъдещ период - т.е. въз основа на прогнозни ценови елементи. Не мога да разкрия всички детайли, тъй като съгласно договора с "Газпром-Експорт", "Булгаргаз" е поел договорни задължения за поверителност и ние все пак трябва да се съобразяваме с този ангажимент, тъй като той е свързан с договорни неустойки за "Булгаргаз", а нарушаването на този ангажимент ще рефлектира върху интересите на потребителите.

КЕВР прави прогноза на първо място за количествата природен газ, които за следващите три месеца ще се доставят до клиенти и газоразпределителни дружества. Прогнозите са въз основа на заявките на тези клиенти към "Булгаргаз" и Комисията не се намесва в тази прогноза, тъй като става въпрос за постъпили реални заявки от страна на клиентите на "Булгаргаз" ЕАД.

Вторият фактор, който Комисията прогнозира, е изменението на курса на долара спрямо лева, тъй като съгласно договора с "Газпром", природният газ се купува в щатски долари. Изменението на курса се прогнозира съгласно Наредбата за регулиране на цените - залага се усреднения курс за последните 45 дни до датата на постъпилото при нас ценово заявление от страна на "Булгаргаз".

Третият компонент, който прогнозираме, са борсовите цени на определени петролни деривати, с които е обвързана цената на природния газ, съгласно договора за доставка с "Газпром-Експорт". Кои точно сегменти се вземат от борсовите цени и тежестите, с които участват в изчислението, не бих могъл да посоча, тъй като това представлява поверителна информация по договора, но общо взето, става въпрос за мазут и газьол със съдържание на сяра под 1 процент.

Следващият елемент, който участва при формирането на цената, е прогнозната калоричност на природния газ - т.е. неговата енергийна стойност, която също варира в зависимост от сезоните и периодите на доставка.

Комисията внимателно отчита всички тези данни и въз основа на тях определя прогнозните разходи, които "Булгаргаз" ще направи за доставката на природен газ до входа на преносната система и съответно формира необходимите приходи на обществения доставчик, така че цените и количествата, които се прогнозира той да продаде, да покрият неговите разходи за доставката до вход. Следва елементът, който КЕВР практически регулира - определяме размера на надценка за обществена доставка. Това всъщност е издръжката на "Булгаргаз" като обществен доставчик, за да може да осъществява дейността си. Съгласно Наредбата тя е до два процента и половина от общата стойност на разходите, които се формират при доставката на природния газ на вход.

Освен цената за обществена доставка Комисията определя и още една компонента в цената - т. нар. цена задължение към обществото. Тя покрива разходите, които общественият доставчик "Булгаргаз" прави за съхранение на природен газ в хранилището в Чирен. Дружеството е задължено по силата на разпоредба на министъра на енергетиката да съхранява там природен газ по Плана за действие в извънредни ситуации, за да гарантира в определена степен сигурността на доставките до своите клиенти. С други думи, разходите, които прави "Булгаргаз", трябва да бъдат покрити от всички клиенти, чиято сигурност се гарантира. В обобщение - от цялата цена, която виждате като крайна цена на обществения доставчик, КЕВР реално регулира само тези два компонента.

Във връзка с регулирането на надценката, която "Булгаргаз" получава и която може да бъде до 2,5 процента, Йорданов поясни, че тази надценка се формира така, че да покрива икономически обоснованите разходи на компанията. В крайна сметка става въпрос за до 2,5 процента от крайната сума. Дори да не одобрим такава надценка на "Булгаргаз", няма да има съществено изменение в цената, което крайните потребители реално да почувстват, коментира той.