Европейската комисия съобщи, че днес е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното въвеждане и прилагане на общностното законодателство за безопасността на железопътните превози.

Правилата изискват от държавите в ЕС да създадат разследваща служба, която в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения, е независима от железопътните дружества, управителя на инфраструктурата, службите за налагане на таксите и за разпределянето на инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да бъдат в противоречие със задачите, възложени на разследващите. В това отношение България не е осигурила пълното въвеждане и прилагане на правилата на национално равнище, пояснява ЕК.

Българското законодателство не осигурява разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти от независима разследваща служба. Крайният срок за въвеждането на правилата изтече на 30 април 2006 година. Със становище през октомври 2017 г. ЕК поиска от България да въведе и правилно приложи правилата, но нашата страна все още не е предприела необходимите законодателни мерки, за да изпълни задълженията си, отбелязва ЕК.