Печалбата на Държавна консолидационна компания ЕАД за първите девет месеца на годината е 23 040 000 лева, пише в отчета на дружеството, публикуван на страницата на ДКК.

За същия период на миналата годината печалбата на дружеството е била 23 060 000 лева. Годишната печалбата за 2020 г. е била 18 440 000 лева.

Според анализа на финансовото състояние общите приходи на холдинга за първите девет месеца на 2021 година са 43 783 000 лева - увеличение с 27.4% спрямо същия период на 2020 г., когато са отчетени 34 369 000 лева, пише в анализа финансовото състояние на холдинга. 

Общите приходи от оперативна дейност на фирмата за първите девет месеца на 2021 година са 16 965 000 лева при едва 849 000 за същия период на 2020 г.

Финансовите приходи на ДКК са 26 818 000 лева, като приходите от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия са 21 431 000 лева.

Общите разходи за обичайна дейност на ДКК за периода са 20 743 000 лева, от тях за оперативна дейност - 18 086 000 лева. Разходите да възнаграждения са 733 000 лева при 547 000 лева за същия период на миналата година. Разходите за външни услуги тази година са 15 938 000 лева при 1 563 000 лева за същия период на 2020 година.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 1 056 543 000 лева.

На 11 октомври ДКК съобщи, че е изплатила годишен дивидент на държавата в размер на 8 298 082 лева, в съответствие със Закона за публичните предприятия относно определяне на общата дивидентна политика на държавата.