В свое съобщение "Държавна консолидационна компания" (ДКК) ЕАД заяви, че нейните управителни органи и тези на дъщерните й дружества могат да се назначават единствено чрез специална процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

Това ДКК казва по повод намерението (както се изразиха от компанията) на министъра на икономиката Кирил Петков, заявено пред медии в четвъртък, 19 август 2021 г., да уволни част от Съвета на директорите на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, Сопот (ВМЗ) и да извади дружеството от структурата на ДКК ЕАД, както и да поиска оставката на изпълнителния директор на ДКК Ясен Спасов.

В този смисъл министърът на икономиката, като принципал на ДКК ЕАД, няма законово право да взима подобни решения еднолично и извън установената процедура, се казва в съобщението.

Всъщност министърът на икономиката поиска оставките на Борда на директорите на ВМЗ и призова и изпълнителният директор на ДКК да си подаде оставката.

В становището си ДКК посочва критериите за освобождаване на Борда на директорите на ВМЗ Сопот, които са изброени в Закона за публичните предприятия, са следните:

Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:

смърт;

подаване на молба за освобождаване;

обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;

несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;

тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Същите критерии са валидни при взимането на решения за освобождаване на членове от Съвета на директорите на ДКК ЕАД, както и на всяко публично предприятие. Същевременно Съветът на директорите на ДКК ЕАД е единственият орган, който има законово право да освободи заемащите длъжността "Изпълнителен директор", както и да избира нови измежду членовете си, отбелязват от компанията.

По отношение на намеренията на министър Петков да извади ВМЗ Сопот и други дружества от холдинга ДКК ЕАД, от компанията обръщат внимание на факта, "че съществуването на ДКК ЕАД като структура, която управлява предприятия със стратегическо значение за страната чрез независим Съвет на директорите, е единственият гарант, че тези предприятия ще останат независими от променливите политически интереси във всеки един момент".

Ръководството на ДКК ЕАД вярва в добрите намерения на министър Петков. Но също така смята, че "нестабилната политическа обстановка в страната и потенциалната възможност дори за нови предсрочни избори не може да гарантира, че той ще остане министър на икономиката и в бъдещи кабинети". "Това създава сериозен риск дейността на предприятия, важни за националната сигурност на България, да се окажат в позиция на зависимост от решенията на последователни политически кабинети с различни цели и платформи."

От ДКК изразяват увереност, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала (изпълняващият правата на собственост - министъра на икономиката - б.р.).

Ръководството на ДКК ЕАД отчита като свой съществен пропуск липсата на проактивна публична комуникация за дейността на компанията, която "несъмнено е създала у министъра усещане за липса на прозрачност в дейността на организацията и го е поставила в ситуация да прави изводи за резултатите на ДКК ЕАД на базата на непълна информация".

В заключение на съобщението се казва, че ръководството на ДКК ЕАД ще продължи да оказва пълно съдействие на министър Петков, така че той да опознае настоящия екип на организацията и да се запознае в детайли с всички текущи проекти и тяхната история и резултати.