Финализирана е сделката за участие на "Булгартрансгаз" ЕАД в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ на "Александруполис", съобщиха българския газопреносен оператор. Дружеството бе вписано в книгата на акционерите на "Газтрейд" С.А като пълноправен акционер с всички произтичащи права и задължения съгласно подписаното Споразумение между акционерите.

"Независима система за природен газ "Александруполис" е модерен високотехнологичен проект за плаващ терминал за приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG). Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. м³ годишно. Капацитетът за съхранение е 170 хил. м³, се казва в съобщението.

От "Булгартрансгаз" отбелязват, че проектът допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб "Балкан", която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна Европа. Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар.

Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора Гърция-България (IGB) и Разширението на Подземното газово хранилище "Чирен".

От дружеството изтъкват, че тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на "Булгартрансгаз", ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др.

По IGB и други съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна.

"Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона в полза на крайните потребители", подчерта изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, цитиран в съобщението. По думите му терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките.

Терминалът за втечнен природен газ се развива от проектната компания "Газтрейд" С.А, в която акционери са госпожа Асимина-Елени Копелузу, GASLOG Cyprus Investments Ltd. и гръцката държавна компания DEPA COMMERCIAL S.A. На 24 март 2020 г. Газтрейд С.А. успешно приключи провеждането на обвързващата фаза на пазарния тест за резервиране на капацитет и услуги в плаващия терминал. С общи ангажиращи предложения за до 15 г., достигащи 2.6 млрд. куб. метра годишно резултатите от теста са по-високи от тези за други подобни съоръжения в последно време. Планира се търговската експлоатация на съоръжението да стартира до края на 2022 г.

От "Булгартрансгаз" припомнят, че 24 август 2020 г. дружеството подписа договор за покупко-продажба на 20% от капитала на "Газтрейд" С.А с продавача госпожа Асимина-Елени Копелузу, в който като преюдициално условие бе посочено получаването на разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията на Република България (КЗК). На същата дата бе подписано и Споразумение между акционерите на дружеството.

На 14 януари КЗК разреши нотифицираната концентрация, изразяваща се в придобиване от страна на "Булгартрансгаз" на съвместен контрол върху "Газтрейд" С.А, Гърция заедно с DEPA COMMERCIAL S.A., GASLOG Cyprus Investments Ltd и госпожа Асимина-Елени Копелузу.