"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи на дружеството.

От съобщение на дружеството се се разбира, че средствата ще са необходими за реализацията на ключови проекти, като "Балкански поток", междусистемната връзка България-Сърбия, разширението на капацитета на подземното газохранилище "Чирен". Ще е необходимо финансиране и за изграждането на преносни газопроводи за осигуряването на повече достъп до природен газ за промишлените и битовите потребители в България.

Намерението на газовия оператор е да набере финансиране в размер на до 400 млн. евро със срок на изплащане 6 години.

Какви условия поставя дружеството

"Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е най-ниската цена, предложена от избраните изпълнители за реализацията на проекта "Балкански поток", а именно 3,9% на годишна база. Ключово условие в рамките на процедурата е цената на финансирането да е по-ниска от 3,9%", заявяват от "Булгартрансгаз".

Такъв процент бе постигнат при договарянето с изпълнителя на две компресорни станции по пътя на "Балкански поток" - "Расово" и "Нова Провадия", обединението между ГБС и "Ферощал", (ДЗЗД "Ферощал Балкангаз") което осигури част от необходимите за строителството средства.

От "Булгартрансгаз" поясняват, че чрез набирането на ресурс на по-ниска цена, дружеството ще има възможност да намали разходите си по реализацията на проекта, както чрез предсрочно плащане на част от дължимите суми към изпълнителите, така и посредством по-ниската цена на финансиране.

Набраните средствата ще бъдат използвани и за реализацията на останалите ключови проекти на дружеството, насочени към повишаване на диверсификацията на източниците, сигурността на доставките и установяването на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната, се казва още в съобщението.

"Булгартрансгаз" отбелязва, че инвестиционната му програма е насочена към позиционирането на страната като газоразпределителен център в региона.

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 30 юни 2020 г.

Миналата есен "Булгартрансгаз" взе кредити на стойност 200 млн. евро за авансови плащания към изпълнителя на "Балкански поток", саудитската компания "Аркад". На свой ред изпълнителят осигури по-голямата част от необходимите средства при договорена лихва от 4.1%. 

Европейско финансиране за българо-сръбската връзка

На 1 юни "Булгартрансгаз" съобщи, че е получил покана от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. да кандидатства за съфинансиране на подготвителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка между България и Сърбия

Средствата възлизат на 11 734 980 лева и са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Газовата връзка България-Сърбия е проект от общ европейски интерес и е част от реализацията на концепцията за Газов хъб "Балкан". Газопроводът от Нови Искър в България до Ниш в Сърбия е с планирана дължина от 170 км, 62 км от които на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г. като ще има възможност и за реверсивен поток.