Работодатели и самоосигуряващи се от секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм", чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите.

Това реши правителството с одобряването на условията и реда за изплащане на компенсации в директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус предприятия, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С т.нар. мярка "290 лева", която министърът на труда и социалната политика Деница Сачева наскоро лансира, на практика кабинетът променя схемата 60/40 в 80/20 за най-пострадалите сектори на икономиката - автомобилни превози, туроператорски агенции, хотелиерство, ресторантьорство. 

Колко работници ще запазят работата си

Очаква се около 22 000 работещи да получат такава подкрепа. Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв.

Графика: НСИ

Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял календарен месец, считано от 1 юли 2020 г., но за не повече от шест месеца.

Какви са изискванията за помощта

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания, сред които са:

  • да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.;
  • през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели - б.р).

Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 година. Друго задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване на заетостта е валидно и за работодателите.

Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар, съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

Как мярката 60/40 се превърна в мярка 80/20

Когато разказа за мярката, Деница Сачева поясни, че става дума за компенсация в размер на 290 лева за всеки работник или служител или самоосигуряващ се, включваща съответно 189 лева средства за дължимите работна заплата и отделно за данъчни и осигурително вноски за сметка на работодателя и осигурения човек. Така ще се достигне до общо съотношение "80/20", добави министърът.

Тогава (на 15 юни) Сачева каза, че е предложено мярката "290 лева" да действа освен за автомобилните превози и за туроператорските агенции, хотелиерството и за ресторантьорството и допълни, че се гледа на сектора "туризъм" в цялост. 

80 на сто е максималната държавна помощ, която може да се даде на работодателите за покриване на такива разходи, отбеляза Сачева.

"Смятам, че ще можем да направим възможно работодателите да могат да кандидатстват с една заявка както по мярката с нов дизайн "60/40", така и по мярката за компенсация в размер на общо 290 лева", каза министърът.

Как са се справяли управителите в тежкия месец май

Изследване на НСИ, за което писахме днес, показа, че 29.6% от мениджърите на места за настаняване през месец май са пуснали персонала в неплатен отпуск.

Освободили/съкратили са персонал 22.4% от шефовете на хотели, къщи за гости и др. места за настаняване.

От мярката "60/40" са се възползвали 22.1% от управителите.

В платен отпуск са изпратили свои служители 20.4% от мениджърите, а 11.3% са приложили дистанционна форма на работа или пък са намалили заплатите.