Министерският съвет одобри Постановление за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, съобщи пресслужбата на кабинета.

Какви облекчения се въвеждат

С наредбата се предвижда заявителят да предоставя на категоризиращия орган единствено данни за наименованието на фирмата и неговия Единен идентификационен код (ЕИК). Всички други данни, необходими за категоризацията, се събират служебно.

Друго административно облекчение за ресторантьори и хотелиери е отпадането на минималните изисквания за образование, професионална квалификация и стаж за персонала на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - всички категории. Остават изисквания само за управителите на обектите.

По отношение на регистрационния режим - достатъчно е лицата, които желаят да предоставят настаняване в апартаменти за гости и стаи за гости, да заявят това обстоятелство пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Още за регистрацията на апартаменти за гости и стаи за гости

В наредбата е определен и редът за регистрация на местата за настаняване клас В - стаи за гости и апартаменти за гости. Отпадането на категоризацията на този тип места за настаняване и въвеждане на облекчен режим на регистрация от кметовете на общини е въведено със Закона за държавния бюджет на България за 2020 г., се напомня в прессъобщението. Съгласно чл. 113, ал. 2, от Закона за туризма, в сила от 1 януари 2020 г., хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определен с настоящата наредба.

Намерението е с наредбата да се повиши качеството на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на туристически услуги. Запазен е подходът - въвеждане на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, чрез който се цели осигуряване на комфорт, безопасност и сигурност на туристите, се казва още в съобщението.