Националният статистически институт (НСИ) предложи днес резултати от две свои проучвания в областта на туризма. Едното, извършено през юни, показва как управителите на места за настаняване се справят с кризата и как възнамеряват да продължат сезона. 

Другото изследване отговаря на въпроса пътувал ли е българинът през първите три месеца на годината, ако да - за къде и какви разходи е правил.

Уволнения или задържане на персонал, работа или затваряне

През май 57.5% от анкетираните управители на места за настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 49.4% - на нощувката.

Графика: НСИ

По отношение на наетия персонал 29.6% от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "освобождаване/съкращаване" - 22.4%.

От мярката "60/40" през месец май са се възползвали 22.1% от управителите. Както е известно, в туризма схемата вече се трансформира в 80/20.

От "платен отпуск" са се възползвали 20.4% от мениджърите, а 11.3% са приложили "дистанционна форма на работа" или "намаляване на възнагражденията на персонала".

През май 44.4% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 40.1% посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 48.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 35.3% - няма да могат да се справят сами, а 15.5% от анкетираните посочват, че ще успеят "до 100%".

Графика: НСИ

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през май 63.8% от ръководителите на местата за настаняване смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 16.8% очакват временно да преустановят дейността си, 15.9% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение и едва 2.2% прогнозират да я прекратят.

НСИ пояснява, че в проучването си "Места за настаняване", проведено от 4 до 22 юни, е включил 1933 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са работили през май 2020 година. Участието в изследването е доброволно, като в съответния период е била предоставена информация от 804 места за настаняване (41.6% от анкетираните).

Пътуват ли българите

От второто проучване на НСИ - за пътуванията, става известно, че през първото тримесечие на 2020 г. с туристически цели са пътували 490.7 хил. български граждани. Преобладаващата част от тях - 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

Диаграма: НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 -44 години - 242.8 хил. или 49.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 - 44 години - 87.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 -24 години е най-голям - 30.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98.0%, а на тези в чужбина - 74.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна -37.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 35.2%.

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст15 и повече навършени години е 151.75лв. в страната и 674.37лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

НСИ пояснява някои от използваните понятия. Туристическо пътуване е всяко лично или професионално пътуване на хора извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Туристическите пътувания могат да бъдат: лични - това са почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други; професионални - командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други.

Посетител - всеки пътуващ, пристигащ на място, което не е неговата обичайна среда,за не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане. Хората, пътуващи ежедневно или седмично за работа, обучение, пазаруване, посещение на лекар и др., се изключват от определението за посетител.

Обичайната среда на един човек включва както местата, разположени в близост до жилището му, така и местата,посещавани често от него. Понятието "обичайна среда"има две измерения -съседство и честота на посещенията.

Местата, разположени близо до мястото на живеене на един човек, са част от неговата обичайна среда дори ако те се посещават рядко - например ако мястото, където се намира вилата или къщата за почивка, е разположено близо до жилището, но се посещава рядко, то е част от обичайната среда за даден човек.