Правителствата по света прилагат безпрецедентен размер на фискална подкрепа, насочена към стабилизиране и възстановяване на икономиките им от пандемията, но само около 2% от тези разходи са разпределят за мерки за чиста енергия, констатират експертите на Международната агенция по енергетика (МАЕ) в новия доклад на организацията.

Сумите, както публични, така и частни, мобилизирани в световен мащаб чрез планове за възстановяване и устойчивост, са далеч от необходимото за постигане на международните цели за опазване на климата. Този недостатък е много ясно видим при развиващите се икономики, много от които са изправени пред специфични финансови предизвикателства.

Според настоящите планове, разходите за възстановяване, предвидени от правителствата, обаче, ще доведат до повишаване на глобалните емисии от въглероден диоксид (CO2) до рекордни нива през 2023 г., посочват експертите от агенцията.

Освен това, емисиите ще продължат да се увеличават през следващите години. Това би отдалечило света от пътя за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., изложен в Пътната карта (Roadmap Net Zero), разработена и представена от МАЕ неотдавна.

Както посочват експертите, тези констатации са в резултат на разработения инструмент за проследяване на устойчивото възстановяване (Sustainable Recovery Tracker). Целта е той да бъде в помощ на политиците по отношение на преценката им доколко плановете за възстановяване отразяват политиките за намаляване на въздействието върху климата. Според МАЕ, новият достъпен онлайн инструмент ще има своя принос към срещата на министрите на Г-20 по околна среда, климат и енергия в Неапол, която ще се проведе на 22 и 23 юли под председателството на Италия.

Sustainable Recovery Tracker дава възможност за наблюдение на държавните разходи, разпределението им за устойчиво възстановяване, след което оценява доколко тези разходи водят до нарастване на общите инвестиции в чиста енергия и до каква степен това влияе върху траекторията на глобалните емисии на CO2.

В анализа са разгледани над 800 национални политики за устойчиво възстановяване. Всички те са достъпни на уебсайта на МАЕ.

"От избухването на кризата с Covid-19, много правителства може да са говорили за това, колко е важно изграждането на по-добро и по-чисто бъдеще, но много от тях тепърва ще осигуряват средства за това, констатира изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

"Въпреки че всички заявиха засилване на климатични амбиции, размерът на средствата за икономическо възстановяване, изразходвани за чиста енергия, е само малка част от общите заделени средства."

В ранните етапи на пандемията от коронавируса МАЕ публикува План за устойчиво възстановяване, който препоръчва в световен мащаб да бъдат вложени 1 трилион щатски долара за осъществяване на мерки за чиста енергия и, които да бъдат включени в плановете за възстановяване.

Според документа на МАЕ, разработен в сътрудничество с Международния валутен фонд, тези разходи биха стимулирали глобалния икономически растеж, биха създали милиони работни места и ще изведат света на пътя за постигане целите на Парижкото споразумение.

Според инструмента Tracker, обаче, на всички ключови сектори, посочени в Плана за устойчиво възстановяване на МАЕ се обръща неадекватно внимание от страна на авторите на политики. Настоящите правителствени планове само биха увеличили общите публични и частни разходи за чиста енергия до около 350 милиарда щатски долара годишно до 2023 г. - това е само 35% от предвиденото в плана на агенцията, посочват от МАЕ.

3e-news.net