Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил днес препоръките за държавите от Общността в областта на икономиката за тази и следващата година.

Към България са отправени четири препоръки.

Първата е нашата страна да предприеме всички необходими мерки, според временните изключения от правилата за държавната помощ, за преодоляване на последиците от пандемията от Ковид-19, както и за подпомагане на икономическото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват, България следва да прилага фискални политики, насочени към постигане на "благоразумни" средносрочни фискални позиции и осигуряване на устойчивост на дълга, като същевременно повиши инвестициите. България трябва да привлече достатъчно финансови средства за укрепване на устойчивостта, достъпността и възможностите на здравната система, както и да осигури съразмерно регионално разпределение на здравните работници.

Втората препоръка е страната да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да подобри политиките за пазара на труда. България следва да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Нашата страна трябва да отстрани недостатъците по схемата за минимален доход.

Третата препоръка гласи България да опрости и ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за по-малките дружества и самонаетите, за да имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане на дълга. Следва да се даде предимство на готови за изпълнение обществени инвестиционни проекти и да бъдат насърчени частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Страната следва да насочи инвестициите в областта на природосъобразния и цифровия преход, особено при чистото и ефективно производство и използване на енергията, чистия транспорт, като допринася за постепенното отпадане на използването на изкопаеми суровини в икономиката, включително във въгледобивните региони.

Четвъртата препоръка е България да намали възможно най-много административната тежест за дружествата с подобряване на ефективността на обществаната администрация и подобряване на електронното управление. България трябва да подобри законодателството за несъстоятелността, да повиши усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, да следи по-добре за прилагането на закона за борба с изпирането на пари.