Министерството на транспорта и съобщенията приключи преработката на четирите обществени поръчки за закупуване на нов подвижен състав. Готовата документация е изпратена в Агенцията за обществени поръчки и в дирекция "Национален фонд"* към Министерството на финансите за задължителната процедура по предварителен контрол.

Процедурите бяха прекратени от министър Георги Гвоздейков и незабавно бяха назначени комисии, които да ревизират условията по тях. Направените изменения ще доведат до икономия на финансов ресурс, заради премахването на допълнителни дейности в поръчките, отбелязват от министерстото. Разширени са и критериите за допустимост на участниците, за да се даде възможност за участие на по-широк кръг производители и съответно по-голяма конкуренция между тях.

Освен доставката на подвижния състав, изпълнителят има ангажимент да осигури и неговата поддръжка за 15-годишен период. Премахнато е условието за изграждане на ремонтна база за поддръжка, което не попада в изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост и крие висок риск от забавяне на изпълнението на целия проект. На участниците се предоставя възможността да организират поддръжката по най-ефективния, икономичен и пазарен начин, който те сами ще определят. Въведена е и допълнителна процедура за проверка на подвижния състав в края на 15-годишната поддръжка, с което производителят ще удостовери, че той е годен за последваща експлоатация.

В новите условия към участниците са заложени изисквания подвижният състав да е в оперативна готовност през 94% или 96% от времето на тримесечие, в зависимост от вида и броя на влаковете. Това изискване регламентира времето за поддръжка от страна на изпълнителя, което не трябва да надвишава предвидените часове. Разписани са също и видовете дейности по поддръжка, както и конкретни срокове за реакция.

Друга новост е заложената формула за индексация на цената на поддръжката, която до момента липсваше в условията. Тя се базира на два публично достъпни индекса - за цените на железопътния подвижен състав и размерът на заплатата в областта на транспорта.

Поръчката за 18 маневрени локомотива е разделена на 2 обособени позиции - за 9 локомотива за маневри вътре в депа и за 9 локомотива за маневри в частично електрифицирани депа и по коловозите от депата до гарите. За първите 9 локомотива отпада изискването за документи за движение по националната жп мрежа. Очаква се с тези промени да бъдат спестени приблизително 25 млн. лева само от тази процедура.

Предвиденият срок за подаване на предложения е 60 дни от обявяването на обществените поръчки. След неговото изтичане, по разпореждане на министър Гвоздейков, е създадена организация за оценяване, класиране, избор на изпълнители и сключване на договори до края на 2023 г. Срокът за изработката и доставка на подвижния състав по четирите поръчки е 33 месеца от подписването на договорите.

*"Националният фонд" има функциите на централен съкровищен орган, който управлява финансовата помощ, предоставена от ЕС, Швейцария, Норвегия; по донорски програми, по Плана за възстановяване и устойчивост