Делът на безработните с висше образование и на тези със средно образование расте за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Това става ясно от данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината, публикувани днес. 

Оказва се, че от всички безработни 18.5% са с висше образование, 46.9% - със средно, и 34.6% - с основно или по-ниско образование. От НСИ отчитат по-висок дял на безработните с висше образование (с 3.7 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 2.2 процентни пункта), спрямо година по-рано.

Коефициентите на безработица (относителният дял на безработните лица от икономически активното население) по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 4.1% за средно образование и 13.0% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 160.4 хил., от които 95.4 хил. са мъже и 65.0 хил. - жени.

Според статистиката коефициентът на безработица се увеличава за година с 1,1% и достига 4.8 на сто. Показателят е 5.3% за мъжете и 4.2% за жените.

Ръстът в безработицата се дължи на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година, отбелязват от НСИ.

За година той се увеличава с 41.6 хил. и достига 88.6 хил. - повече от половината от общия брой на безработните лица. Продължително безработни (от една или повече години) са 71.7 хил., или 44.7% от всички безработни лица.

Заетите са все по-малко

През юли, август и септември, август броят на заетите лица намалява с 3,8% на годишна база. 

Според статистиката общият брой на заетите в този период се е свил до е 3,173 млн. души, от които 1,703 милиона мъже и 1,470 милиона жени.

Традиционно най-голям е делът, на работещите в сектора на "Услугите" (62.9%), следван от Индустрията"(29.9%) и "Селското и горското стопанство" (7,2%).

От всички заети работодатели са 3.6%, 6.9% са самостоятелно заети, 88.8% са наети лица, и 0.6% неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 75.9% работят в частния сектор, а 24.1% - в обществения.