Продуктите в ЕС ще имат цифров паспорт, след като европейското представителство на международна организация с нестопанска цел, която разработва и поддържа най-широко използваните стандарти за веригите на доставка - GS1, приветства предложението за Регламент за устойчиви продукти, прието на 30 март 2022 г. от Европейската комисия.

То се публикува в рамките на "Европейския зелен пакт", за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., съобщиха от Българската търговско-промишлена палата на интернет страницата си.

Проектът на Регламента включва цифров паспорт на продукта - нова концепция, с която GS1 в Европа активно се ангажира през последните две години.

Цифровият паспорт на продуктите ще бъде въведен за всички физически стоки, включително компоненти и междинни продукти, пуснати на пазара на ЕС или въведени в експлоатация, с изключение на храни, фуражи и лекарствени продукти. Той ще се отнася както за продуктите, произведени в Европа, като и за тези, които са внесени в ЕС. Това на практика означава, че Регламентът ще засегне световната търговия.

В допълнение, Регламентът забранява унищожаването на потребителски стоки, които не са продадени, и определя задължителни критерии за екосъобразни обществени поръчки (Green Public Procurement).

Общата цел на предложението е да се намали въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на продуктите чрез ефективни цифрови решения, но също така да се даде възможност за постигане на целите на промишлената политика на ЕС като повишаване на търсенето на устойчиви продукти и подкрепа на устойчивото производство.

Регламентът установява нови задължения и права за производители, вносители и дистрибутори, търговци, сервизи, преработватели, рециклиращи предприятия, специалисти по поддръжка, клиенти, крайни потребители, консуматори, национални органи, организации от обществен интерес, Европейската комисия или всяка организация, действаща от тяхно име.

Комисията също така прие Стратегията за устойчиви и кръгови текстилни изделия , както и преразглеждането на Регламента за строителните продукти.

Фактът, че продуктите трябва да имат паспорт, не е нов и определено не е нов в GS1, коментират от международната организация и допълват, че истинската промяна е, че сега това се случва чрез законодателство и чрез използване на екологосъобразни и цифрови трансформации.

Регламентът гласи, че "паспортът на продукта представлява набор от специфични за дадения продукт данни (посочени в делегирания акт) и може да бъде достъпен по електронен път чрез носител на данни".

От GS1 изтъкват, че е важно продуктовите паспорти да бъдат напълно оперативно съвместими с други продуктови паспорти във всички продуктови групи, включително във връзка с технически, семантични и организационни аспекти на оперативната съвместимост, комуникацията от край до край и трансфера на данни. Така паспортът на продукта става средство за оперативна съвместимост, но също така и необходим елемент за пускане на продукти на пазара в ЕС по процедурата за оценка на съответствие.

Освен това Регламентът пояснява, че потребителите, икономическите оператори и други съответни участници имат свободен достъп до паспорта на продукта въз основа на съответните им права на достъп, посочват от GS1.

Проектът на Регламента от 30 март 2022 г. започва законодателната процедура за съвместно вземане на решения, която изисква участието на Европейския парламент и Съвета. Този процес може да отнеме до 16 - 18 месеца.

Преценката на експертите от GS1 в Европа, е че цифровият паспорт на продукта ще бъде активен в работен порядък следващите 10 години.

Въз основа на разработените досега предложения, GS1 в Европа е поставила някои основни принципи за архитектурата на данните на продуктовия паспорт в съответствие със стандартите GS1.