През първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.9 на сто спрямо първото тримесечие на 2020 година. В индустрията е регистрирано намаление с 0.4 на сто, докато в услугите и в строителството има увеличение - съответно с 3.5 на сто и 9.4 на сто. Това показват данните на НСИ към 5 юли.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2021 г. 25% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През март 2021 г. средната работна заплата е 1500 лв. и нараства с 4.8 на сто в сравнение с предходния месец и с 13.6 на сто спрямо март 2020 година.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е малко над 3 милиона., от които 1,626 мил. мъже и 1,402 мил. жени.

Коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204 мил., от които 114 мил. (55.9 на сто) са мъже и 90 мил. (44.1 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 6.3 на сто, съответно 6.6 на сто за мъжете и 6.0 на сто за жените.

Оценките на мениджърите в промишлеността през юни 2021 г. показват нарастване на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 13.2 пункта в сравнение с май 2021 година.

За април 2021 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 7.8 млн. евро при положително салдо от 24.2 млн. евро за април 2020 година. За периода януари - април 2021 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 103 млн. евро (0.2 на от БВП) при положително салдо от 315.8 млн. евро (0.5 на от БВП) за периода януари - април 2020 година.

Търговското салдо за април 2021 г. е отрицателно в размер на 95.4 млн. евро при излишък от 17.7 млн. евро за април 2020 година. За периода януари - април 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 625.2 млн. евро (1.0 на сто от БВП) при дефицит от 389.4 млн. евро (0.6 на сто от БВП) за същия период на 2020 година.