На извънредно заседание Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател по инструмента SURE, съобщиха от пресцентъра на кабинета.

Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, e 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020 г.

Максимално бързо предоставяме нашето решение на Народното събрание, за да има възможност в кратки срокове страната ни да започне да прилага инструмента SURE. Така ще допълним националните ни усилия за преодоляване на пандемията и на социално-икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица, е заявил по време на заседанието министър-председателят Бойко Борисов.

Министърът на финансите Кирил Ананиев е отбелязал, че чрез европейския инструмент се очаква средно месечно между 4500 и 5000 работодатели да бъдат подкрепяни за запазване на около 140 000 служители и работници.

На 7 август България отправи официално искане за финансова помощ по линия на инструмента SURE. Споразумението беше подписано от министъра на финансите Кирил Ананиев на 26 ноември и от Европейската комисия на 11 декември, пише в съобщението.

Какво представлява инструментът SURE

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) е достъпен за страните от ЕС, които трябва да мобилизират значителни финансови средства за борба с отрицателните икономически и социални последици от пандемията от коронавирус на своя територия. Чрез него може да бъде предоставена финансова помощ в размер до 100 милиарда евро под формата на заеми от ЕС за засегнатите държави членки, за да се справят с внезапно увеличение на публичните разходи с цел запазване на заетостта, се казва в обяснението на специалната страница на Европейската комисия.

SURE е много важен елемент на широкомащабната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последици от коронавирусната пандемия, изтъква ЕК.

С инструмента се подкрепят схемите за работа с намалено работно време и други подобни мерки, като намерението е да се помогне на държавите от ЕС да защитят работните места, а по този начин и наетите и самостоятелно заетите лица от риска от безработица и загуба на доходи.

Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE e подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Участието на всяка държава от ЕС в общия размер на гаранцията съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020 г.

С последното (засега) предложение на EК общата финансова подкрепа по SURE възлиза на малко над 90 милиарда евро (общият капацитет е 100 млрд. евро). 31 млрд. евро вече са предоставени на Италия, Испания, Полша, Гърция, Хърватия, Литва, Кипър, Словения, Малта и Латвия.

Държавите от ЕС все още могат да подават искания за получаване на финансова подкрепа по линия на SURE, отбелязва ЕК.

Как се предоставя помощта

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки. Тези заеми ще помогнат на държавите от ЕС да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. Като допълнение по инструмента SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със здравето мерки, по-специално на работното място, които се използват за гарантиране на безопасното връщане към нормална икономическа дейност.

За пръв път социални облигации

За да се финансира инструментът, Комисията емитира социални облигации. Целта на рамката за социални облигации е да бъдат убедени инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще бъдат използвани за наистина социални цели.

На 21 октомври Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 млрд. евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си. Емисията се състоеше от две облигации — първата на стойност 10 млрд. евро с падеж през октомври 2030 г., а втората — 7 млрд. евро с падеж през 2040 г. Беше отчетен много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигации бяха в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

Набраните средства ще бъдат предоставени на държавите членки бенефициери под формата на заеми.

На 27 октомври социалните облигации на ЕС по инструмента SURE бяха регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса. Те ще се предлагат и на Люксембургската зелена борса — водещата платформа в света, посветена изключително на устойчивите ценни книжа.