Над 1,2 млрд. лв. за заетост и социално включване са насочени до момента ефективно към справяне с последиците от пандемията от Ковид-19 в България. Това заяви социалният министър Деница Сачева при откриване на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", на което бяха обсъдени напредъка и изменението на програмата, съобщиха от социалното министерство. По думите й средствата са осигурени поравно от държавния бюджет и от Европейския социален фонд.

В условия на частичен локдаун от кои мерки могат да се възползват бизнесът и хората? 

60/40 

Над 585 млн. лв. са били преведени до момента на фирмите и предприятията, които са кандидатствали по най-популярната мярка на правителството - 60/40 за запазване на заетостта на служителите си. Държавните компенсации са в размер на 60% от дължимите възнаграждения и осигуровки, а работодателите са задължени да осигурят останалите 40 процента. 

В момента бизнесът може да кандидатства по третия вариант на мярката. Той стартира през октомври, а кандидатстването ще продължи до 15 декември.

В настоящия вариант на мярката има облекчения освен за фирмите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" и за тези от т.нар. "Случайни превози". Те нямат задължението след края на зимния туристически сезон да запазват заетостта на сезонните работници. Компаниите, които са получавали средства по мярката и преди октомври, имат административни облекчения при подаването на документи. Вариантът за работодателите и самоосигуряващи се от секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм", чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто за определен период е изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно. Мярката е по-популярна като 80/20, тъй като ако бъде комбинирана с 60/40 подкрепата за сектора може да достигне съотношението 80/20.

"Запази ме"

По тази програма работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа, но за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. 

Ако обаче родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма да има право на компенсация по този проект.

"Заетост за теб"

По този проект, стартирал от 1 юли 2020-а се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят беше длъжен да спазва редица изисквания. С приемане на нови по-облекчени условия - от 27 ноември тези критерии бяха променени.

Какви са промените:

 • увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;
 • намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);
 • увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.

Той се разпределя по следния начин:

- до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

- до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

- до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

- над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27 ноември 2020 година.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка.

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно - одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 1 юли 2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. - 30 000 лева.

 • 100 % безвъзмездна мален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

По тази процедура се извършва преразглеждане на всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000 броя) и идентифициране на проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

Важно е да уточним, че не се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати, които не са отговаряли на изискванията за допустимост по процедурата, например:

 • предприятия, които не са регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
 • дружества, регистрирани след 1 юли 2019 г.;
 • фирми, които не са регистрирали спад поне 20% в оборота за април 2020 г.;
 • предприятия, които към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение и т.н.

"Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

По тази мярка са налице неусвоени средства в размер общо на 21,4 млн. лева. В тази връзка се обсъждат и анализират варианти за пренасочване на останалия свободен ресурс по процедурата към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Същевременно е стартирал процеса по сформиране на екип по договаряне по процедурата, който ще изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по процедурата.

В процес на структуриране е процедура с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъдат предоставени оборотни средства на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедта на здравния министър, свързана с въвеждането на нови противоепидемични мерки за периода от 27 ноември 2020 до 21 декември 2020 г.

- Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Обмисля се механизъм на изпълнение на новата мярка, който да позволи нейното максимално бързо стартиране и осигуряване на подкрепата до засегнатите предприятия в кратки срокове.

- Средствата за изпълнение на мярката са пренасочени от подготвените за обявяване други две процедури: процедура "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и процедура "Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19".

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от Ковид-19

С партньорите по програмата Българска банка за развитие (ББР) е сключила гаранционни споразумения за 156 млн. лева. Към 4 декември 2020-а над 60 на сто от тях са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Преди дни максималният размер на кредита на едно лице по Програмата бе увеличен - от 4 500 лева на 6 900 лева. Срокът за кандидатстване за кредит беше удължен до 30 юни или до изчерпване на гаранционните лимити на банките партньори по Програмата.

Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 

Към 04 декември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 4 декември 2020 г. са над 1000 бр. с общ размер, възлизащ на 139,4 млн. лева. 

Припомняме, че Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата. Така мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции вече обхваща и големите предприятия. Срокът за кандидатстване се удължава с половин година. Вече ще могат да се предоставят кредити до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Под гаранционно покритие ще бъдат и отпускани от банките инвестиционни кредити. Освен намалени изисквания за обезпечение, търговските банки ще намаляват и лихвения процент по гарантираните по Програмата кредити.

Програмата е отворена за кандидатстване до 23 юни 2021 година.

Мораториум върху кредитите

За отсрочване на плащане на вноската по банковия си кредит ще може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения при погасяване на задълженията си по договор за кредит, сключен преди 31 март 2020 г., ако затрудненията му са във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със Закона за здравето, както и техните последици. Важно условие е кандидатът да е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. и към датата на подаване на Искането за отсрочване.

Редът за отсрочване е достъпен за всички клиенти - физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции), които отговарят на тези изисквания и са изразили изрично желание да се възползват от облекченията. Клиентите могат да поискат отсрочване на главница и лихва, или отсрочване само на главница за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31 декември 2021 г., като изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

Експозиции, за които е извършено отсрочване по този Ред преди 30 септември 2020 г. могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

Месечна помощ за семейства с деца до 14 г., които учат дистанционно или не ходят на училище и на детска градина заради COVID карантина

Семейства с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право имат и родители, които отглеждат сами децата си. Доходната граница е доходната граница е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Определянето на средномесечния доход на член от семейството се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19.

 • За семейства с едно дете до 14 години помощта е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв.
 • За семейства с две и повече деца нейният размер е 150% от минималната заплата - 915 лв. през настоящата година.

За изплащането на помощта през 2021 г. са предвидени 73 млн. лева.

Помощта се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса. Помощта се отнася и за всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда.