Четири нови подзаконови нормативни актове, свързани с приложението на Закона за защита на конкуренцията влизат в сила, след като днес бяха обнародвани в "Държавен вестник". За промените съобщи днес Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Първата промяна, касае правилата за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията. Тяхната цел е да определят критериите и процедурата, при които Комисията за защита на конкуренцията дефинира своите приоритети за правоприлагане и оценява дали подадено искане за образуване на производство попада в обхвата на тези приоритети.

Променят се и правилата за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията. Те регламентират критериите и процедурата, въз основа на които КЗК може с решение да одобри поемане на задължения от страна на предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които са предявени твърдения за извършено нарушение по чл. 15 или чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 или чл. 102 от ДФЕС.

В сила влиза и нова методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията. Тя регламентира методите, които КЗК прилага при определяне на индивидуализираните размери на имуществените санкции, глобите, периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани на предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица за извършените от тях нарушения на разпоредбите на ЗЗК.

Въвежда се и нова програма за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и Правила за прилагането ѝ, които гарантират прозрачността на политиката на Комисията по предоставяне на освобождаване или намаляване на санкциите на предприятия участници в таен картел.

"С приемането на посочените подзаконови нормативни актове, в допълнение на приетия през февруари 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, се осигурява пълното транспониране на Директива (ЕС) 2019/1 в българското законодателство", отбелязват от КЗК.