Освен от най-известните към момента антикризисни програми "60 на 40" и "80 на 20" работодателите вече могат да се възползват от още две програми за запазване на служителите си и наемане на нови работници на Агенцията по заетостта. Това схемите "Запази ме" и "Заетост за теб".

"Средствата, които отиват при работодателите по мерките "60 на 40", "80 на 20" и "Заетост за теб", са само за заплати и не могат да бъда използване за нищо друго", подчерта министърът на труда и и социалната политика Деница Сачева, цитира БНР. Тя е категорична, че мерките могат да се комбинират, но един и същи работник или служител - не може да получава пари по всички мерки едновременно. Но един работодател може да комбинира всички мерки, за да осигури средства за своя персонал.

Целта на първата мярка - "Запази ме" е да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Идеята на другата програма - "Заетост за теб" е да реинтегрира в заетост безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия. 

"Запази ме"

От днес започва кандидатстването по тази програма. По нея работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа, но за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Ако обаче родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма да има право на компенсация по този проект.

"Заетост за теб"

По този проект, стартирал от 1 юли 2020-а се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на  пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят беше длъжен да спазва редица изисквания. С приемане на нови по-облекчени условия - от 27 ноември тези критерии бяха променени.

Какви са промените:

  • увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;
  • намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);
  • увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.

Той се разпределя по следния начин:

- до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

- до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

- до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

- над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27 ноември 2020 година.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка.

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно - одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Другите две мерки за запазване на заетостта са "60 на 40" и "80 на 20". 

По първата програма "60 на 40" регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите.

Втората мярка е насочена към работодателите и самоосигуряващи се от секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм", чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто за определен период. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите.