От 27 ноември 2020 г. работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката "Заетост за теб". Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните, отбеляза в свое съобщение Агенцията по заетостта.

Проектът засяга търсещите работа и неактивните лица, сред тях трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.

Какви са промените:

  • увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца;
  • намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);
  • увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.

Той се разпределя по следния начин:

- до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

- до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

- до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

- над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

  • допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27 ноември 2020 година.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27 ноември 2020 година.

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно - одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини.