Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение на свое заседание, с което изиска спешно информация от държавните дружества относно мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период. Това съобщиха от регулатора.

С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи обществения доставчик "Булгаргаз" да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към "Булгаргаз". Общественият доставчик следва да поддържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб "Балкан", допълват от КЕВР.

"Булгартрансгаз", в качеството си на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище "Чирен".

От газовата борса "Газов Хъб Балкан" се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества.

С днешното решение КЕВР изисква "Булгаргаз" да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с "Газпром експорт", както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки, добавят от регулатора.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27 юли 2022 г., както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за август 2022 г., се посочват още в съобщението.

Това беше решено на проведено вчера заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при формирането на цената, по която общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, уточняват още от регулатора.