Правителството днес взе няколко решения за "разместване" на средствата по някои оперативни програми, като намерението е да се влеят пари в мерките за подкрепа на бизнеса и заетостта. Операциите по прехвърлянето на средства от програма в програма бе одобрено от Европейската комисия.

Ето как, къде и за къде ще се пренасочват еврофондове.

Изменение на ОПИК 2014-2020

Правителството реши да преразпредели приносът от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Към ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, се пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на повече от 134 млн. лева. С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата.

С тези допълнителни ресурси, общият размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и националните оперативни програми 2014-2020 г. надхвърля 1 млрд. лева.

Още пари към ОПИК

Правителството реши също така да промени ОПИК заради допълнително прехвърлени 234 586 746 лева към бюджета на програмата.

Увеличеният финансов ресурс на програмата ще се използва за стимулирането, развиването и укрепването на българския бизнес в условията на бързото разпространение на COVID-19 и предприетите от държавата за запазване на общественото здраве извънредни и спешни мерки, които оказват неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност във всички сектори, се казва в съобщението.

Наближава стартът на грантовата схема по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", съобщиха преди седмица от оперативната програма.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони).

Промени за подкрепа на най-уязвимите

Правителството одобри изменение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19, съобщи пресслужбата на кабинета. ОПНОИР ще мобилизира 30 964 149 лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

Промяната е свързана с прехвърляне на средства от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентите растеж" в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в размер на 28 790 507 лв. и в Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" в размер на 2 155 642 лв. С тези средства ще се допринесе за финансиране на схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата. Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма, посочват от МС.

Изменението стана възможно в резултат на бързите промени, предложени от Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските и структурни инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестиции в здравните, социалните и икономически системи на държавите членки в отговор на разпространението на COVID-19, се казва в съобщението на МС.