Контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) стартират засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати, съобщи ГИТ.

Ограничаването на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на Инспекцията по труда. Освен работата без трудов договор, част от проявите му са и нарушенията, свързани със заплащането на труда, по работното време, отпуските и др.

Нарушенията, свързани със забавени възнаграждения и обезщетения са основание за отстраняване на участници от обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвидено е обаче те да бъдат отстранени, след като дължимите суми бъдат изплатени на работниците и служителите. След представянето на доказателства за изплащането им участникът в обществената поръчка може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията "Инспекция по труда", установила нарушенията с влязло в сила наказателно постановление.

Инспекцията по труда реагира в рамките на своите правомощия при всеки подаден сигнал за неизплатени възнаграждения и обезщетения, отбеляват от ГИТ. За първите седем месеца на годината от всички регистрирани 66 940 нарушения по трудовите правоотношения, 14 348 са свързани със заплащането на труда, като 2707 от тях се отнасят до задължението на работодателя за начисляване и плащане на трудовите възнаграждения. След намесата на инспекторите по труда са изплатени почти 2.6 млн. лв. за посочения по-горе период.

ГИТ припомня, че от 2018 г. е получила правото да инициира производство по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. В тези случаи се подават искови молби към съда, за да може работниците и служителите да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания. От началото на 2023 г. ГИТ е подала 12 искови молби за иницииране на производства по несъстоятелност. По три от делата е открито производство по несъстоятелност, две от дружествата са обявени в несъстоятелност, а една искова молба е оттеглена, тъй като работодателят е платил трудовите възнаграждения на работниците и/или служителите си.