Правителството увеличава минималната работна заплата със 153 лева.

Предвидено е това да стане от 1 януари догодина. Така тя става 933 лв. Към момента минималната заплата е в размер на 780 лева.

Проектът на постановлението на МС е публикуван днес за обществено обсъждане на страницата на кабинета https://www.strategy.bg/.

В мотивите е посочено, че новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа, за намаляване на подоходното неравенство и за задържане на най-нискодоходната част от работещите на българския трудов пазар.

Изтъква се още, че увеличението ще повиши покупателната способност и потреблението на тъй наречените работещи бедни.

Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите, посочва кабинетът в проектопостановлението.

Последните промени на Кодекса на труда въведоха формула за изчисление на минималната заплата. Сега именно по тази формула е изчислен и размерът от 933 лева, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2024 г.

Според закона обаче този нов размер трябваше да бъде определен до 1 септември, а в същото време той е публикуван едва днес и тепърва подлежи на обществено обсъждане.

Срокът за обществени консултации по предложението на кабинета е до 2 октомври.

След последната актуализация на минималната работна заплата на 780 лв. от 01.01.2023 г., социално-икономическата и статистическата среда се отклониха значително от естествената си прогресия поради цялостната непредсказуемост на международната обстановка и инфлационните процеси, се посочва в оценката на въздействието на проекта на постановление.

"Това води до засилване на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България и затруднява тяхното прогнозиране. Бързото нарастване на отчетената в периода инфлация оказва негативно въздействие върху способността на нискодоходните работници да задоволяват своите и на техните семейства минимални потребности", пише в проекта.

Към юли 2023 г. по данни на Националния статистически институт, годишната инфлация за страната (измерена чрез Индекса на потребителските цени - ИПЦ) е 8,5 %, а месечната - е 0,9%. Инфлацията от началото на годината (юли 2023-декември 2022 г.) е 3,3%. Средногодишната инфлация за периода август 2022 г. - юли 2023 г. спрямо периода август 2021 г. - юли 2022 г. е 14,3%, пише в доклада към постановлението.

В него се отбелязва, че актуализацията на минималната работна заплата е необходима, за да отчете настъпилите промени и да подпомогне реализацията на положителни промени в периода на своето прилагане както по отношение на заетостта, конкурентоспособността, така и по отношение на ограничаване рисковете от нарастващо неравенство, бедност сред работещите и свиване на вътрешното потребление. Друг съществен риск, който налага актуализация на минималната работна заплата е ограниченото предлагане на работна сила и рисковете от негативна промяна и дисбаланс между нейното търсене и предлагане, което може да ограничи капацитета на икономиката в средносрочен и дългосрочен план.

Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина, като това е оптимистичният вариант, а реалистичният - 953 лева, показват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ на база на приетото решение от 48-ото Народно събрание за одобряване на автоматичен механизъм за определянето й на очаквания размер на средната брутна заплата.