Промишлените предприятия ще намалят инвестициите през 2020 г. с 21.8% в сравнение с направените през предходната година. Това показват резултатите от проведена от Националния статистически институт (НСИ) анкета за инвестиционните планове на предприятията в индустрията за тази година.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 година.

През март 2020 г. НСИ проведе регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което беше осигурена информация както за реализираните от тях инвестиции през 2019 г., така и за инвестиционните им планове през тази година.

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2019 г. се запазват спрямо 2018 година.

Диаграма: НСИ

 

Къде и с колко ще се намалят (увеличат) инвестициите

Най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37.0%), при което се предвижда понижение от 30.3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.8%), при които се очаква увеличение с 13.6% спрямо 2019 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17.1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.6% в сравнение с предходната година.