Европейската централна банка ще улесни банките да заемат пари в брой в най-ниските лихвени нива по време на коронавирусната криза, като облекчава изискванията за обезпечение дори с цената на поемането на по-голям риск.

На извънредно заседание Управителният съвет на Европейската централна банка прие пакет от временни мерки за облекчаване на обезпечението, за да се улесни наличието на допустимо обезпечение за контрагентите от Евросистемата при участието им в операции по предоставяне на ликвидност, като целевите операции за дългосрочно рефинансиране (TLTRO-III ).

Пакетът се допълва с други мерки, обявени наскоро от ЕЦБ, включително допълнителни операции за дългосрочно рефинансиране (LTROs) и Пандемичната програма за извънредни покупки (PEPP, позната и като пандемична програма за "количествени улеснения") като отговор на коронавирусна криза.

ЕЦБ посочва, че мерките колективно подкрепят предоставянето на банково кредитиране, особено чрез облекчаване на условията, при които кредитните вземания се приемат като обезпечение.

Като част от мерките ЕЦБ ще приеме държавногарантираните заеми като обезпечение дори с по-ниско кредитно качество и ще позволи на банките да залагат по-необезпечен дълг като обезпечение.

В същото време Евросистемата увеличава своята рискова толерантност да подкрепя кредитното провизиране чрез своите операции по рефинансиране, по-специално чрез последователно намаляване на ограниченията за оценка на обезпеченията за всички активи.

ЕЦБ също така се съгласи да направи временна отстъпка и да приеме гръцките държавни дългови инструменти като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата, въпреки че гръцките книжа са под инвестиционния клас.

 Мярката ще остане в сила по време на настоящата пандемия и ще бъде преразгледана преди края на годината, съобщава ЕЦБ.