НСИ съобщи дългоочакваните, макар и експресни, данни за спада на българската икономика през годината. През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 8.2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 9.8% спрямо първото тримесечие на 2020 г. НСИ прави важното уточнение, че представя експресни данни (виж по-долу).

За разлика от други европейски страни българската икономика засега не е изпаднала в рецесия, за което е нужно поне две последователни тримесечия с отрицателен икономически ръст. НСИ отчете растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

Какъв е БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 27 058.4 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. е 23 510.4 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 345.6 млн. лева. През второто тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването* е 5114.8 млн. лв. и заема 18.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Какви са тримесечните изменения

През второто спрямо първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 9.8%. За същия период брутната добавена стойност намалява с 8.6%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2020 г. сред основните причини за регистрирания икономически спад по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото бруто образуване на основен капитал - с 4.3% .

Какви са годишните изменения

През второто тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 8.2% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява със 7.4%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 3.8% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 20.3%, а вносът на стоки и услуги - с 20.0%.

Таблица: НСИ

НСИ уточнява, че темпът на прираст, изложен в таблицата, е изчислен въз основа на верижно обвързани оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015година.

Какво представляват експресните оценки

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:"...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2020 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания, НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за второто тримесечие на 2020 г. на 4 септември 2020 година.

*Бруто образуване на основен капитал са инвестициите, вложени за покупка на активи, използвани многократно в производствения процес за продължителен период от време.