По предварителни данни на НСИ брутният вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 678 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1881 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.774328 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 14 414 млн. долара и съответно на 2073 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 21 956 млн. лв. по текущи цени.

Графика: НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта до 27.6%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 70.2% при 70.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2020 г. се изразходват 83.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Каква е производителността на труда за Q1

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 398.2 хил., а общият брой отработени часове е 1 380.4 милиона.

Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на сектора на услуги.

Графика: НСИ

На едно заето лице се падат 7 526.1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 18.5 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2020 г. се увеличава реално с 2.9%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.8% за същия период.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 897.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16.2 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6776.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.0 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 932.6 лв. БДС на един зает и 3.1 лв. за един отработен човекочас.